Skip Navigation Links
      Skip Navigation Links  
 
توجه : جهت تغییر در ترتیب لیست نمایش داده شده ، روی ستون مورد نظر کلیک کنید
صندوقهای سرمایه گذاری در سهام
محمد خیریمدير-كارگزاري خبرگان سهام43%57%49,15841,522190397121,201,9391,183,905١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/٠٢/٢٧ اندیشه خبرگان سهام 1
سيد علي تقوي ،داوود رزاقي ،ابوذر شيرزاد شركت تامين سرمايه آرمان3%97%161,57050,728600811108523,234,5743,185,022١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩١/٠٧/١٥ مشترک آرمان 2
محمدرضا اقامحمدسمسارشركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)29%71%17,30120,03995019989866,428863,347١٣٩٦/٠١/١١١٣٩٣/٠٣/١٠ سپهر آتی 3
مهدوي محمد كاظم-پريرخ بهنام-حيدرنيا مهديكارگزاري بانك دي4%96%161,11958,8031957862545892,779,3612,739,983١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠٣/٢٣ بانک دی 4
سید محمد جواد حسینیشركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي12%88%51,62517,45432051420052,996,0232,957,773١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠٥/٢٤ خوارزمي 5
حميد تقي زاده، حامد کاظمي محسن آبادي، سيد مهدي پوركاظمي محمديكارگزاري بانك صادرات ايران0%100%229,130122,973211448721374601,883,7481,863,252١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠٢/١٣ سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 6
سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، نسرین اسکندریكارگزاري بانك توسعه صادرات2%98%65,48814,4381002931147314,620,9014,535,784١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠٢/٢٤ توسعه صادرات 7
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه2%98%13,1646,56348587551502,036,5742,005,814١٣٩٦/٠٢/٠٣١٣٩٠/٠٢/٠٤ کارآفرینان برتر آینده 8
هنریک وسکانیانس اعقان, محمدعلی صدفی رودسری, زهرا جبه داریكارگزاري بانك سامان4%96%103,56934,90851700616083,009,0112,966,921١٣٩٦/٠٢/٠٤١٣٩٠/٠٣/٣١ یکم سامان 9
مسعود فاضلی نیاشركت كارگزاري آثل6%94%7,6062,56651879544452,996,5092,964,106١٣٩٦/٠١/١٣١٣٩٠/٠١/١٤ تدبیرگران آینده 10
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه2%98%143,57228,2932650612933545,147,9485,074,469١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٩/١٢/٠٧ عقيق 11
شهرام چراغيكارگزاري مهر آفرين7%93%8,6536,182204972311,420,4531,399,706١٣٩٥/٠٨/١٢١٣٩٠/٠٢/١٣ بین المللی مهرآفرین پارس 12
حميد فاروقيكارگزاري پارسيان7%93%43,64229,590575871061771,498,9951,474,894١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠١/٢٨ پارسیان 13
عليرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا5%95%44,13210,03581586916214,451,8134,397,771١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٩/٠٩/٠٩ مشترک تدبیرگران فردا 14
خجسته دهقانيكارگزاري نوانديشان بازار سرمايه3%97%18,73810,72919187299161,766,5461,746,516١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٩/٠٢/١٣ نوانديشان 15
فرزانه هاشم لوكارگزاري بانك تجارت7%93%64,3638,21010854190647,951,0157,839,618١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٧/٠٥/٢١ کارگزاری بانک تجارت 16
حسين جعفري زادهكارگزاري فارابي2%98%101,92514,8921170141319066,962,3616,844,287١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٨/٠٩/٠١ یکم اکسیر فارابی 17
بهامین عبدل پناه، روح اله احمديكارگزاري بورس بهگزين2%98%91,71315,2371686401838776,106,9236,019,108١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٩/١١/١١ سینا 18
احمد کوچکيكارگزاري تامين سرمايه نوين6%94%35,8176,00668509745156,042,3545,963,537١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٨/١٢/٢٦ مشترک نوین پایدار 19
سيدميلاد سعدآباديكارگزاري بانك كشاورزي13%87%109,82036,19716062522593,072,5493,033,960١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٩/٠٤/١٥ باران کشاورزی 20
امير شريف فر كارگزاري رضوي65%35%24,2497,11212002191143,463,1293,409,590١٣٩٦/٠٢/٠٣١٣٨٨/٠٧/٠٥ مشترک رضوي 21
سودابه شعبانی جفرودیكارگزاري بانك كارآفرين33%67%20,0314,6408624132644,378,2374,316,977١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٨/٠٨/٢٤ امین کارآفرین 22
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه1%99%156,6058,72713586214458918,228,09517,944,938١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٧/٠٥/١٧ آگاه 23
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه ايران11%89%79,09214,06236763508255,711,8865,624,516١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٨/٠٢/٢٦ ارزش کاوان آینده 24
آرش آقاقليزاده خياويكارگزاري بورسيران3%97%1,200,69075,94113580221174316,075,20915,810,824١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٨/٠٤/٢٧ بورسیران 25
علي جابري زادهكارگزاري بانك صادرات ايران2%98%35,9536,08979915860045,963,6475,904,628١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٧/٠١/١١ مشترك كارگزاري بانك صادرات 26
روح انگيز شکوهي فردكارگزاري حافظ15%85%55,1346,39445726521208,767,6198,622,842١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٧/٠١/٠٥ مشترک کارگزاری حافظ 27
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران - مدير5%95%129,0627,561383744593517,331,32917,069,448١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٧/٠٢/٢١ کارگزاري بانک ملي ايران 28
امير محمد سلامتيكارگزاري نهايت نگر3%97%84,8996,148589206506814,016,02013,809,132١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٧/٠١/٠٥ مشترک پویا 29
لاله جباریكارگزاري آپادانا10%90%10,0775,0639031140942,026,8571,990,280١٣٩٥/٠٩/٠٩١٣٨٩/٠٩/٠٩ آپادانا 30
ابراهیم دیلمكارگزاري تدبيرگر سرمايه2%98%6,1703,55532254358091,759,6811,735,650١٣٩٥/١٢/١٥١٣٨٩/١٢/١٦ مشترک تدبیرگر سرمایه 31
مهدی علي بيگي - فاطمه پاك نيا - سودابه شعباني جفروديكارگزاري بانك كارآفرين14%86%84,31734,12934114682432,507,1122,470,533١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٩/١٢/٢٢ شاخصی کارآفرین 32
حسين صفريشركت سبدگردان كاريزما5%95%55,70316,165864781016433,488,9763,445,895١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩١/٠٧/١١ مشترک کاریزما 33
سحر باقريشركت كارگزاري فيروزه آسيا12%88%7,9887,79623247270431,037,7761,024,577١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠١/١٩ مشترک فام 34
امير صالحي، نرگس نبوی ، احمد احمد آباديشركت كارگزاري بورسيران7%93%190,025165,9271432462991731,162,9451,145,231١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/١٢/١١ خاورمیانه 35
مجتبي جهانگيريتامين سرمايه لوتوس پارسيان83%17%251,941220,1000201001,153,1411,144,666١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٥/١٥ بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 36
سيده سميه آقا ميرزادهكارگزاري بانك انصار100%0%197,368251,701243278459979791,354784,136١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٨/٠٣ بازارگردان گروه توسعه بهشهر 37
حسين مقدمكارگزاري بانك تجارت100%0%834,8711,386,029760321409561607,155602,347١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٥/١٩ بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد 38
علی اسکندریكارگزاري سهم آشنا15%85%70,97776,55858382133940929,791927,106١٣٩٦/٠٢/٠١١٣٩٢/١٢/٢٧ سهم آشنا 39
محمد آزاد دهقانكارگزاري سهام گستران شرق3%97%5,0305,02220877248991,020,5991,001,656١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/٠٤/١٣ يکم سهام گستران شرق 40
سعید حقانی نسبشركت سبدگردان هدف7%93%25,08021,29521956412511,190,4191,177,731١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٥/٠٢ صباي هدف 41
هاله پاكنژادتأمين سرمايه آرمان100%0%84,39960,000001,410,6771,406,652١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٧/٢٦ بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی 42
ابوالفضل جعفريشركت كارگزاري پارس نمودگر7%93%36,18010,77015276250463,368,9553,359,289١٣٩٦/٠١/١٦١٣٩١/١١/١٧ مشترك نيكان پارس 43
مژگان ارجمند وکيل آبادي، سارا شهرياري، مونا السادات کابليكارگزاري بانك ملي ايران2%98%46,73048,232187013215245982,996968,861١٣٩٦/٠١/١٤١٣٩٢/٠٧/١٥ مشترک توسعه ملی 44
سهيل پور صادقي حقيقتسبدگردان كاريزما21%79%8,1737,3921064021,108,4401,105,683١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٢/٢٩ نیکوکاری دانشگاه تهران 45
محمد مهدی ناسوتی فردسبدگردان كاريزما80%20%92,75486,02501700451,086,0761,078,221١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٢/١٣ نیکوکاری کشتی 46
مسعود زماني شيشه گرانشركت كارگزاري آراد ايرانيان14%86%21,96417,2106074212841,296,9731,276,211١٣٩٦/٠٢/٠٣١٣٩٤/٠٣/٢٣ پردیس 47
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)100%0%107,542109,4591781171270987,394982,483١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٦/١٠ بازارگردانی مپنا آشنا 48
هنريك وسكانيانس اعقان، زهرا جبه داری، محمد علی صدفی رودسریشركت كارگزاري بانك سامان3%97%106,01682,05110098911491,299,9361,292,076١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/١١/٢٣ رشد سامان 49
مژده بادي اللهي، سحر فرهمندي، محمدمسعود غلامپور فردشركت تامين سرمايه نوين50%50%10,38510,0331161491,043,4341,035,110١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٦/٠٥ میعاد ایرانیان 50
مهدي آسيماشركت تأمين سرمايه سپهر50%50%29,30429,7901527805990,147983,689١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٥/٠٦ همیان سپهر 51
محمدمسعود غلامپور فردشركت تامين سرمايه نوين100%0%445,366307,90802579081,454,6911,446,427١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٤/١١ بازارگردانی نوین پیشرو 52
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران2%98%40,65828,61018095457051,443,5801,421,123١٣٩٦/٠٢/٠٤١٣٩٣/٠٥/٠١ ذوب آهن 53
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)40%60%324,535243,6582365444452021,337,6831,331,928١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٦/٢٥ بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 54
رحيم سعادت زادهكارگزاري نهايت نگر3%97%25,23223,28339011612941,099,1841,083,689١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/٠٢/٠٨ مشترک البرز 55
سهند جلال سهندیشركت كارگزاري بورسيران2%98%82,12795,9503051926470893,460855,930١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/٠٧/٢٠ دماسنج 56
هانیه حکمتشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر7%93%21,63820,38217498358801,071,9391,061,604١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٣/٠٣ نیکی گستران 57
مريم تركشركت كارگزاري سرمايه و دانش1%99%31,75137,6384593182569856,504843,599١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/١١/٠٧ مشترك افق 58
علي گودرزي فراهانيشركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين75%25%16,76413,2796205184841,271,9491,262,461١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/٠٣/٢١ مشترك نوين نيك 59
مارال دادبينارزش پرداز آريان5%95%61,85760,4719003654741,033,9201,022,927١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٢/٢٢ اندیشمندان پارس نگر خبره 60
جهانگيري مجتبي، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان17%83%50,48637,33347541648741,369,6011,352,321١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٧/٢٢ زرین پارسیان 61
روح انگيز شکوهي فردشركت كارگزاري حافظ6%94%18,99719,8314866767498973,755957,932١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٦/١٢ مشترک افتخار حافظ 62
محمد بحرانی جهرمیكارگزاري بانك پاسارگاد 37%63%5,2415,63510145649942,549930,076١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/١٢/٢٢ مشترک نیکوکاری رفاه کودک 63
روح اله احمدي، اعظم محمدی، بهامین عبدل پناهكارگزاري بورس بهگزين2%98%14,49416,34294567100909904,594886,947١٣٩٥/١٢/١١١٣٩٢/١٢/٢٦ معین بهگزین 64
پيمان تاتاييشركت تامين سرمايه اميد3%97%114,120102,192123571135491,128,7301,116,722١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/٠٩/٠٦ بذر امید آفرین 65
مهدی میرزا بیاتی، سعید باجلان، مارال دادبینمشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان24%76%251,108245,75402340541,028,6101,021,785١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/٠٩/٢٦ نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 66
خانم الهام خواجه نصیریتأمين سرمايه سپهر100%0%79,656100,2870361794,727794,283١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٢/٠٦ سپهر آتی خوارزمي 67
حميد خيل نژادشركت تامين سرمايه بانك ملت100%0%1,098,4832,099,98401899984527,670523,091١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/١٢/١٠ بازارگرداني ملت 68
سیما زند بابا رییسیگروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران100%0%276,002250,0000750001,104,0951,104,008١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٤/٠٣ بازارگرداني گروه گردشگري 69
سيده فرخ نيكوكارگزاري بورس آثل5%95%54,63949,721727901,113,0371,098,909١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/١١/١٨ آوای ثروت کیان 70
يحيي پروانيتامين سرمايه آرمان (سهامي خاص)1%99%117,30976,024275311035551,557,3301,543,049١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/٠٧/٢٩ آرمان شهر 71
مهدی باغبانكارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)15%85%7,4846,39921500258991,184,6941,169,621١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٧/٢٥ افق روشن بانک خاورمیانه 72
محمد گرجی آراكارگزاري بورس بهگزين100%0%161,784168,709098709967,062958,951١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/٠٥/٢٨ بازارگردانی بانک سینا 73
سعید ابراهیمیشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات100%0%148,625153,1520135652979,391970,438١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٤/٢٨ بازارگرداني پست بانک ايران 74
سعید شیرزادی، سجاد آسوده و آمنه شکری قشلاقیشركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص)4%96%107,292100,20258902601,078,2351,070,754١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٨/٢٣ تصمیم نگاران پیشتاز 75
عظيم ثابتشركت تامين سرمايه آرمان100%0%150,763100,000001,513,1571,507,634١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٥/١١ بازارگردانی صنعت مس 76
احسان احمدیسبدگردان پاداش سرمايه2%98%2,0462,0871995220039980,574980,574١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٨/٢٦ پاداش سرمايه پارس 77
مجتبي يگانه فردكارگزاري راهنماي سرمايه گذاران6%94%18,3565,81831334371523,191,8673,155,031١٣٩٥/١٢/٢٦١٣٨٩/١٠/٠٨ راهنما 78
سحر باقريشركت كارگزاري فيروزه آسيا12%88%7,9887,79623247270431,037,7761,024,577١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠١/١٩ مشترک فام 79
رضا ابراهیمی قلعه حسن شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%143,0739,3731,2541,49515,421,12515,264,386۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۸۷/۰۲/۲۰ پیشتاز 80
یوسف یوسفیان , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%251,24135,2025,0136,1837,226,9957,137,118۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۸۸/۱۱/۲۷ توسعه ممتاز 81
سید محمد اکبرالسادات شرکت کارگزاری بانک مسکن0%0%108,56213,318941468,250,2658,151,554۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۸۸/۱۲/۱۶ بانک مسکن 82
محسن ناظم شرکت کارگزاری ایساتیس پویا0%0%79,27213,9192694185,766,6705,695,206۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ایساتیس 83
نفیسه آقامیری کارگزاری بهمن0%0%14,8213,8076167673,932,8783,892,991۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۸۹/۰۱/۳۰ گنجینه بهمن 84
احسان طیبی ثانی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن0%0%26,1898,4672682763,130,0723,093,042۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۸۸/۰۴/۰۹ صنعت و معدن 85
محسن احمدی کارگزاری فیروزه آسیا0%0%115,99919,6506027305,959,0355,903,271۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۸۹/۰۵/۲۴ فيروزه 86
امید ارجمندنیا کارگزاری اردیبهشت ایرانیان0%0%44,08010,3663745624,316,9084,252,365۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۸۹/۰۷/۲۰ نقش جهان 87
رحیم صادقی دمنه , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%228,06161,4786,3787,4863,753,2913,709,639۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۰/۰۱/۳۱ پیشرو 88
نوید رفیعی تبریزی شرکت کارگزاری بانک رفاه0%0%38,15715,1405577202,556,6552,520,266۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۱/۰۲/۲۰ بانک توسعه تعاون 89
طلایه ارشدی کارگزاری توسعه اندیشه دانا0%0%15,3144,9272914073,146,0663,108,187۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۱/۰۴/۲۱ یکم دانا 90
سید جواد جمالی شرکت سبدگردان آسمان0%0%44,54810,5669591,2544,268,6424,216,138۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۱/۰۶/۰۲ آسمان یکم 91
ارشاد کوششی کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر0%0%102,48513,1023064767,931,6177,822,087۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۸۷/۱۰/۰۲ بانک اقتصاد نوین 92
احمد کاظمی مرگاوی شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%40,60836,6781174811,122,6641,107,160۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۱/۱۲/۱۳ نوید انصار 93
سیدجواد حسینی , محمدرضا گل دوست , رضا ابراهیمی قلعه حسن شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%113,43566,5492,1054,3991,724,9991,704,532۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۱/۱۲/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 94
فیروزه سالارالدینی , اردشیر ظهرابی علی آبادی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%53,13837,750641591,425,3841,407,632۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۲/۰۳/۰۸ سبحـان 95
آریا ملکی خرم کارگزاری امین آوید0%0%9,6265,8046408291,675,5321,658,438۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۲/۰۶/۱۳ امین آوید 96
حامد کاظمی محسن آبادی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران0%0%1,787,8221,298,866071,389,0031,376,448۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۳/۰۶/۱۰ اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 97
الهام مرادی شرکت کارگزاری آبان0%0%12,2659,22835531,347,1581,329,117۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۳/۰۸/۲۸ یکم آبان 98
الهام فروغی , لادن شنطیا , المیرا نجف تومرایی شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%59,62361,42452112984,447970,684۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 99
سحر باقری , سعیده امیر احمدی , محسن احمدی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا0%0%111,10410,039,7320011,22111,066۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۳/۱۱/۲۸ شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه 100
الهام فروغی , لادن شنطیا , المیرا نجف تومرایی شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%142,01112,908,3350011,15611,001۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان 101
نامشخص کارگزاری بهمن0%0%55,66350,002191,123,1091,113,218۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۴/۰۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر 102
نامشخص تامین سرمایه امید0%0%226,714200,000001,136,4471,133,568۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۴/۰۲/۲۹ اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 103
هادی مورخ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی0%0%269,425200,000041,354,4501,347,125۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۴/۰۲/۲۰ اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 104
... ... شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%497,074452,2290321,108,7471,099,165۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۴/۰۸/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 105
علی قاسم نژاد سبدگردان نوین نگر آسیا0%0%55,30553,1466531,047,9251,040,622۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۴/۰۹/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 106
سید محمد جواد حسینی کارگزاری آینده نگر خوارزمی0%0%30,73725,000001,231,9511,229,496۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۴/۱۲/۱۷ بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 107
سیما یزدانی سبدگردان الماس0%0%50,02145,2408511,118,7531,105,687۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۵/۰۸/۲۳ سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 108
محمد کاظم مهدوی , مهدی حیدرنیا , محسن بهشتی نامدار کارگزاری بانک دی0%0%69,37464,557051,078,8241,074,614۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۵/۰۷/۱۷ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 109
قاسم آلودری , عزت اله صیادنیا طیبی , سعید بیگی تأمین سرمایه امین0%0%1,002,86399,999,4850010,03810,029۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۵/۱۰/۰۴ امین یکم فردا 110
فرهاد ایزدی کارگزاری توسعه سرمایه دنیا0%0%23,57620,650191,148,9061,141,718۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۵/۱۰/۰۶ صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 111
nullتامين سرمايه آرمان50%50%71,1246,229,617020000011,60311,418١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٢/٢٨ قابل معامله آتیه درخشان مس 112
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI شركت كارگزاري آگاه100%0%65,4135,000,00030000030000013,25113,083١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/٠٩/٠١ قابل معامله هستی بخش آگاه 113
حبیب فرجی دانا، علی راه نشین، علیرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا100%0%75,3615,878,690700000150000012,96212,820١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٦/١١ قابل معامله امين تدبيرگران فردا 114
سهيل پورصادقي حقيقت ، حسين صفري ، حسن کيائيشركت سبدگردان كاريزما100%0%57,4735,104,985208000001570000011,41611,259١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/٠٧/١٥ قابل معامله سپهر کاریزما 115
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي 1%99%201,983197,9051061363542721,022,6201,020,606١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠١/٢٩ ارزش آفرین گلرنگ 1
تامين سرمايه آرمان 0%100%278,333,932278,153,3223075594385856929861,001,7181,000,650١٣٩٦/٠٢/٠٣١٣٩٠/٠٧/١٨ گنجینه آرمان شهر 2
كارگزاري بانك دي 0%100%64,175,62563,447,352773100531407374051,011,5761,011,478١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠٧/٠٣ ارزش آفرینان دی 3
شركت تامين سرمايه نوين 2%98%122,262118,708144412214597801,031,5801,029,937١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠٧/٢٠ ارمغان ایرانیان 4
شركت تأمين سرمايه نوين 0%100%469,882464,274166048320247571,012,8131,012,078١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠٧/١٩ نهال سرمایه ایرانیان 5
كارگزاري آگاه 0%100%15,357,47115,310,38318292178335925611,003,4231,003,075١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠٤/٢٧ بانک گردشگری 6
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 60%40%60,39457,90734484723911,045,8301,042,950١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠٥/١٦ توس ایرانیان 7
شركت كارگزاري بانك آينده 0%100%42,413,83941,966,12437731491795957471,010,7611,010,669١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠٧/١٩ گسترش فردای ایرانیان 8
كارگزاري بانك كشاورزي 0%100%142,916,041142,536,7321914476453339688811,003,2981,002,661١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٩/١٢/٢٥ یکم کارگزاری بانک کشاورزی 9
كارگزاري بانك كارآفرين 0%100%15,040,00214,995,85013960756289582591,003,5531,002,944١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠١/١٥ آرمان کارآفرین 10
تامين سرمايه نوين 1%99%480,099474,297331478437584611,012,5931,012,234١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٨/١٠/٢١ نوين سامان 11
تأمين سرمايه نوين 1%99%5,772,7245,703,01316851585225545981,012,4421,012,224١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٧/١١/١٤ يکم ايرانيان 12
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 3%97%1,731,8511,720,449266320243826511,007,0651,006,627١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩١/٠١/٢٦ امین آشنای ایرانیان 13
كارگزاري بانك كارآفرين 1%99%16,076,63015,958,65325769483417346771,007,9371,007,393١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠٧/٢٤ کارآفرین 14
كارگزاري سهم آشنا 4%96%83,92182,863532561361191,013,3641,012,774١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٩/٠٤/٢٠ آینده آشنا ایرانیان 15
تأمين سرمايه نوين 0%100%99,785,68998,638,917502128451488317621,011,9471,011,626١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٨٨/١٢/٢٦ آتیه نوین 16
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%150,191,852149,334,7381569295723062143101,006,0881,005,740١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩١/٠٧/١٨ لوتوس پارسیان 17
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 39%61%49,28847,87330099679721,030,1181,029,549١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/٠٩/١٥ نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 18
شركت تامين سرمايه سپهر 0%100%14,518,80314,479,13319123221335923541,003,5701,002,740١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/٠٢/٠٨ اندوخته پایدار سپهر 19
كارگزاري آگاه 0%100%10,838,32910,805,51715752430263312311,003,8161,003,037١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/١١/٠٧ بانک ایران زمین 20
شركت تأمين سرمايه امين 0%100%1,108,4021,105,643514166262273051,003,4191,002,495١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٠/٠٨/٠٤ امین سامان 21
سبدگردان كاريزما 15%85%689,744400,527478736051858871,722,1361,722,092١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٩/٢٥ درآمد ثابت کاریزما 22
شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 1%99%5,8415,12615076192021,142,0971,139,576١٣٩٥/٠٩/٠٤١٣٩٢/١١/٠٥ نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 23
شركت كارگزاري بانك مسكن 0%100%149,542,275147,840,516634340402112545561,011,8771,011,510١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/٠١/٢٤ ره آورد آباد مسکن 24
شركت تامين سرمايه امين 60%40%5,0665,006539111,013,5231,012,079١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/٠٧/٠١ نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 25
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%4,075,0273,958,591370482176614121,030,8401,029,413١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/٠٤/٠٤ پیروزان 26
كارگزاري تدبيرگران فردا 4%96%1,943,1631,920,098369318256032801,012,8991,012,013١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/١١/٠٨ مشترک سپهر تدبیرگران 27
شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان 1%99%17,274,23817,248,73145221276624300071,001,5761,001,479١٣٩٦/٠٢/٠٣١٣٩٢/٠٥/٢٣ اندیشه فردا 28
كارگزاري حافظ 78%22%4,9954,950215061001,009,9081,009,148١٣٩٦/٠١/١٥١٣٩٣/٠١/١٦ نيکوکاري حافظ 29
كارگزاري حافظ 5%95%83,64380,7520707521,036,3291,035,803١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٩/١٣ نيکوکاري درمان زنجيره اميد 30
شركت تامين سرمايه آرمان 2%98%1,417,0371,401,803204707532488781,011,3841,010,867١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/١١/٢٨ اندوخته توسعه صادرات آرمانی 31
مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر 10%90%136,642102,4981349692682671,334,0711,333,115١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠١/١٧ توسعه سرمایه نیکی 32
شركت كارگزاري صبا تامين 1%99%17,438,50717,392,07214538156319202281,002,8881,002,670١٣٩٦/٠٢/٠٣١٣٩٤/٠٨/٢٣ توسعه تعاون صبا 33
كارگزاري بانك خاورميانه 1%99%5,523,4265,488,1405884547113626871,006,9921,006,430١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/٠٣/١١ افق کارگزاری بانک خاورمیانه 34
سبدگردان پاداش سرمايه 3%97%542,844541,0744295519686251,003,6711,003,272١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/٠٩/١٧ پاداش سرمایه بهگزین 35
كارگزاري بانك پاسارگاد 1%99%1,783,0831,778,784340006370988471,002,5981,002,417١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠١/١٤ انديشه زرين پاسارگاد 36
شركت سبدگردان سرآمد بازار 6%94%208,599204,89301948931,000,0001,000,000١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٦/٠٦/٠١ درآمد ثابت سرآمد 37
شركت كارگزاري بانك سامان 0%100%611,100603,48224145558961,012,6241,012,624١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٦/٠٢/٠٣ نگین سامان 38
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 1%99%47,35444,81560010948251,056,6451,056,645١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/١٢/١٦ نیکوکاری لوتوس رویان 39
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 0%100%1,805,6021,799,65147587522355261,003,8671,003,306١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٧/٠٣ اعتماد ملل 40
شرکت تامین سرمایه امین 0%0%3,065,0513,056,9862,6647,4321,002,8221,002,638۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۸۹/۰۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 41
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%367,329357,7902,88668,3491,031,9511,026,661۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۰/۰۵/۲۳ آتیه ملت 42
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%18,110,78918,065,50225,86142,6871,004,5411,002,507۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۰/۱۲/۰۲ اندوخته ملت 43
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%40,709,64340,598,41612,45829,0041,002,9591,002,740۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۱/۰۴/۱۱ سرمایه گذاری اوج ملت 44
کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) 0%0%20,99817,256472431,225,8411,216,876۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۱/۱۱/۲۹ کوثر 45
تأمین سرمایه امین 0%0%4,270,7174,260,3295,5046,1471,002,9251,002,438۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۲/۰۴/۱۸ امین انصار 46
کارگزاری مفید 0%0%1,236,463699,498186,113171,4101,768,1981,767,644۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۳/۰۶/۱۲ حـامی 47
شرکت تأمین سرمایه کاردان 0%0%30,188,48329,851,46933,929101,9071,011,6901,011,290۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۴/۰۱/۱۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 48
شرکت کارگزاری آبان 0%0%5,7285,1030151,137,1491,122,531۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۳/۱۲/۲۶ نیکوکاری ندای امید 49
تامین سرمایه امید 0%0%29,772,07529,452,38369,395157,6171,011,5011,010,855۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۴/۰۳/۳۰ گنجینه امید ایرانیان 50
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 0%0%20,09819,6770591,021,7481,021,399۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۴/۰۵/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 51
شرکت کارگزاری بانک انصار 0%0%14,968,98114,929,67615,14320,9291,002,7341,002,633۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۴/۰۹/۱۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 52
سبدگردان الماس 0%0%331,595330,5961164581,003,6261,003,023۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۴/۱۲/۱۸ سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 53
تامين سرمايه لوتوس پارسيان  100%0%5,166,717322,921,4208920000037340000016,00316,000١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/٠٢/٠٥ قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 54
تأمين سرمايه سپهر 50%50%1,167,01599,286,080714000009440000011,77011,755١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٥/١١ پارند پايدار سپهر 55
شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي 50%50%1,026,78080,584,042510000009880000012,74512,742١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/١٢/١٨ قابل معامله آرمان آتی کوثر 56
كارگزاري بورس آثل 50%50%734,31867,106,97488000003880000010,94510,943١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٥/٠٩/٢٨ قابل معامله با درآمد ثابت کيان 57
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری مختلط
مصطفي بياتي، علیرضا کرمی، شهرام پيرانيكارگزاري آگاه14%86%7,8484,960241073701,596,8361,582,216١٣٩٥/١٠/١٧١٣٩٠/١٠/١٨ نیکوکاری بانک گردشگری 1
علیرضا کرمی، مصطفي بياتي، شهرام پیرانیكارگزاري آگاه7%93%17,4489,81013425182351,794,7011,778,560١٣٩٥/٠٨/٢٠١٣٩٠/٠٨/٢١ نیکوکاری يكم نیکوکاری آگاه 2
همایون دارابی ، عباس تکلو ، میلاد سعدآبادیكارگزاري بانك آينده0%100%7,994,3232,369,660115504134747013,379,7073,373,616١٣٩٦/٠٢/٠٤١٣٩٠/٠٤/١٥ تجربه ايرانيان 3
سعيد ابراهيميشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات0%100%64,00937,07516200492751,740,1191,726,460١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/١١/١١ توسعه پست بانک 4
علي راه نشينكارگزاري تدبيرگران فردا63%37%50,67149,6581500501581,022,8341,020,409١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٣/١٠/٣٠ نیکوکاری ایتام برکت 5
الهام مرادی شرکت کارگزاری آبان0%0%46,1487,6652122956,079,3436,020,580۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۸۸/۱۲/۲۴ پارس 6
فیروزه سالارالدینی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%11,6775,42937342,165,6042,150,820۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۱/۰۶/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 7
سید جواد جمالی شرکت سبدگردان آسمان0%0%25,8107,7211773113,370,8283,342,846۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۲/۰۴/۰۹ صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 8
اردشیر ظهرابی علی آبادی , علی اسلامی بیدگلی , فیروزه سالارالدینی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%120,9108,982,6300013,57313,460۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۲/۰۶/۰۷ آرمان سپهر آیندگان 9
رحیم صادقی دمنه , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%109,8329,513,9240011,70711,544۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۲/۱۰/۰۲ توسعه اندوخته آینده 10
نامشخص شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)0%0%1,203,837100,000,0000012,05912,038۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۳/۱۲/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 11
سیدجواد جمالی , دانش قراگوزلو , مهدی فریور شرکت سبدگردان آسمان0%0%112,44611,490,152009,8929,786۱۳۹۶/۰۲/۰۵۱۳۹۲/۰۹/۲۳ صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام 12
محمد خیری ، جواد جمشید پورپزانی، بهاره اسماعیلیشركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص)100%0%63,7295,004,69070000070000012,85712,734١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/٠٥/١٧ قابل معامله سپهر خبرگان نفت 13
ابوالفضل شهر آبادی ، مجتبی جهانگیری ، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان100%0%69,1195,010,00020000020000013,88613,797١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/٠٥/٣١ قابل معامله ثروت آفرين پارسيان 14
محمد مسعود غلامپور فرد ، مژده بادی الهی ، سحر فرهمندیتأمين سرمايه نوين100%0%240,79715,457,53959200000015,84715,578١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٢/١١/٠٥ قابل معامله سپهر انديشه نوين 15
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)100%0%56,7065,563,740268000002410000010,21110,192١٣٩٦/٠٢/٠٥١٣٩٤/٠٤/٠٩ قابل معامله گنجينه آينده روشن 16
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد