Skip Navigation Links
      Skip Navigation Links  
 
توجه : جهت تغییر در ترتیب لیست نمایش داده شده ، روی ستون مورد نظر کلیک کنید
صندوقهای سرمایه گذاری در سهام
محمد خیریمدير-كارگزاري خبرگان سهام43%57%50,16841,522190397121,226,6861,208,237١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٤/٠٢/٢٧ اندیشه خبرگان سهام 1
یحیی پروانیشركت تامين سرمايه آرمان3%97%162,58150,728600811108523,255,4183,204,962١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩١/٠٧/١٥ مشترک آرمان 2
محمدرضا اقامحمدسمسارشركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)29%71%17,30120,03995019989866,428863,347١٣٩٦/٠١/١١١٣٩٣/٠٣/١٠ مشترک سپهر آتی 3
مهدوي محمد كاظم-پريرخ بهنام-حيدرنيا مهديكارگزاري بانك دي5%95%162,85158,5431960462545892,821,7262,781,742١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٣/٢٣ بانک دی 4
سید محمد جواد حسینی، حامد قربانيشركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي8%92%88,35830,04132127546682,967,5642,941,240١٣٩٦/٠٢/٢٣١٣٩٠/٠٥/٢٤ مشترك خوارزمي 5
حميد تقي زاده، حامد کاظمي محسن آبادي، سيد مهدي پوركاظمي محمديكارگزاري بانك صادرات ايران1%99%229,353122,736211472421374601,889,3781,868,671١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٢/١٣ سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 6
سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، نسرین اسکندریكارگزاري بانك توسعه صادرات2%98%85,00515,5561005021160585,552,9285,464,435١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٢/٢٤ توسعه صادرات 7
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه2%98%13,1646,56348587551502,036,5742,005,814١٣٩٦/٠٢/٠٣١٣٩٠/٠٢/٠٤ کارآفرینان برتر آینده 8
هنریک وسکانیانس اعقان, محمدعلی صدفی رودسری, زهرا جبه داریكارگزاري بانك سامان4%96%103,77034,87351743616163,017,2732,975,657١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٣/٣١ مشترک یکم سامان 9
مسعود فاضلی نیاشركت كارگزاري آثل6%94%7,5872,56651879544452,988,8732,956,603١٣٩٥/١٢/٣٠١٣٩٠/٠١/١٤ تدبیرگران آینده 10
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه2%98%116,88522,9752703842933595,167,1585,087,504١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٩/١٢/٠٧ مشترک عقیق 11
شهرام چراغيكارگزاري مهر آفرين7%93%8,6536,182204972311,420,4531,399,706١٣٩٥/٠٨/١٢١٣٩٠/٠٢/١٣ بین المللی مهرآفرین پارس 12
حميد فاروقيكارگزاري پارسيان8%92%79,23152,478576571291351,525,8411,509,796١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠١/٢٨ کارگزاری پارسیان 13
عليرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا5%95%44,17910,01581606916214,463,6664,411,264١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٩/٠٩/٠٩ مشترک تدبیرگران فردا 14
خجسته دهقانيكارگزاري نوانديشان بازار سرمايه3%97%19,04010,72919187299161,800,1151,774,602١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٩/٠٢/١٣ مشترک نواندیشان  15
فرزانه هاشم لوكارگزاري بانك تجارت7%93%102,14612,84410867237118,020,8057,952,844١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٧/٠٥/٢١ کارگزاری بانک تجارت 16
حسين جعفري زادهكارگزاري فارابي2%98%98,42614,4711174351319066,921,3226,801,589١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٨/٠٩/٠١ یکم اکسیر فارابی 17
بهامین عبدل پناه، روح اله احمديكارگزاري بورس بهگزين3%97%91,70114,9551689221838776,218,2676,131,793١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٩/١١/١١ سینا 18
احمد کوچکيكارگزاري تامين سرمايه نوين6%94%35,7206,00668509745156,017,2695,947,373١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٨/١٢/٢٦ مشترک نوین پایدار 19
سيدميلاد سعدآباديكارگزاري بانك كشاورزي11%89%87,37228,68723572522593,085,0723,045,712١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٩/٠٤/١٥ باران کارگزاری بانک کشاورزی 20
امير شريف فر كارگزاري رضوي65%35%25,4877,11212002191143,639,1263,583,664١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٨/٠٧/٠٥ مشترک رضوي 21
سودابه شعبانی جفرودیكارگزاري بانك كارآفرين33%67%19,7854,6408624132644,322,4024,264,063١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٨/٠٨/٢٤ امین کارآفرین 22
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه1%99%132,7947,39413720014459418,243,36217,959,705١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٧/٠٥/١٧ مشترک آگاه 23
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه ايران3%97%77,54114,11036763508735,580,9005,495,444١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٨/٠٢/٢٦ ارزش کاوان آینده 24
آرش آقاقليزاده خياويكارگزاري بورسيران3%97%1,227,64676,04413631721236116,410,74616,143,887١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٨/٠٤/٢٧ مشترک بورسیران 25
علي جابري زادهكارگزاري بانك صادرات ايران33%67%11,4372,00084004860045,739,6005,718,283١٣٩٦/٠٢/٢٧١٣٨٧/٠١/١١ مشترك كارگزاري بانك صادرات 26
روح انگيز شکوهي فردكارگزاري حافظ14%86%57,4006,56245726522888,888,1748,747,379١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٧/٠١/٠٥ مشترک کارگزاری حافظ 27
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران - مدير5%95%123,5697,428385074593516,872,65716,635,632١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٧/٠٢/٢١ مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 28
امير محمد سلامتيكارگزاري نهايت نگر3%97%81,1035,839592296506814,097,06013,889,886١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٧/٠١/٠٥ مشترک پویا 29
لاله جباریكارگزاري آپادانا10%90%9,4215,0639031140941,891,1331,860,742١٣٩٦/٠٢/٠٩١٣٨٩/٠٩/٠٩ آپادانا 30
ابراهیم دیلمكارگزاري تدبيرگر سرمايه2%98%6,1703,55532254358091,759,6811,735,650١٣٩٥/١٢/١٥١٣٨٩/١٢/١٦ مشترک تدبیرگر سرمایه 31
مهدی علي بيگي - فاطمه پاك نيا - سودابه شعباني جفروديكارگزاري بانك كارآفرين14%86%86,16734,12934114682432,561,8512,524,758١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٩/١٢/٢٢ شاخصی کارآفرین 32
حسين صفريشركت سبدگردان كاريزما6%94%63,04418,768868761046443,403,7243,359,147١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩١/٠٧/١١ مشترک کاریزما 33
سحر باقريشركت كارگزاري فيروزه آسيا10%90%5,3585,16625877270431,046,4391,037,235١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠١/١٩ مشترک فام 34
امير صالحي، نرگس نبوی ، احمد احمد آباديشركت كارگزاري بورسيران7%93%193,604164,0871450862991731,197,5271,179,883١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/١٢/١١ مشترک بانک خاورمیانه 35
مجتبي جهانگيريتامين سرمايه لوتوس پارسيان83%17%249,002220,1000201001,139,9261,131,314١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٥/١٥ اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 36
سيده سميه آقا ميرزادهكارگزاري بانك انصار100%0%235,363295,274243278503552803,655797,100١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٨/٠٣ اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 37
حسين مقدمكارگزاري بانك تجارت100%0%933,6471,386,029760321409561679,002673,613١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٥/١٩ اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 38
علی اسکندریكارگزاري سهم آشنا14%86%104,064109,77358443167216953,488947,989١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/١٢/٢٧ سهم آشنا 39
محمد آزاد دهقانكارگزاري سهام گستران شرق3%97%5,2265,03821280253181,056,6961,037,303١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/٠٤/١٣ يکم سهام گستران شرق 40
سعید حقانی نسبشركت سبدگردان هدف8%92%25,45321,35121966413171,204,9791,192,106١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠٥/٠٢ مشترک صبای هدف 41
هاله پاكنژادتأمين سرمايه آرمان100%0%85,01760,000001,420,7171,416,942١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٧/٢٦ بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی 42
ابوالفضل جعفريشركت كارگزاري پارس نمودگر7%93%37,52511,17214874250463,369,4783,358,842١٣٩٦/٠١/١٤١٣٩١/١١/١٧ مشترك نيكان پارس 43
مژگان ارجمند وکيل آبادي، سارا شهرياري، مونا السادات کابليكارگزاري بانك ملي ايران2%98%46,73048,232187013215245982,996968,861١٣٩٦/٠١/١٤١٣٩٢/٠٧/١٥ مشترک توسعه ملی 44
سهيل پور صادقي حقيقتسبدگردان كاريزما21%79%8,2247,3921064021,115,3001,112,579١٣٩٦/٠٢/٢٨١٣٩٣/٠٢/٢٩ نیکوکاری دانشگاه تهران 45
محمد مهدی ناسوتی فردسبدگردان كاريزما80%20%94,43286,02501700451,104,9771,097,732١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠٢/١٣ نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 46
مسعود زماني شيشه گرانشركت كارگزاري آراد ايرانيان14%86%21,43517,2106074212841,265,2781,245,507١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٤/٠٣/٢٣ پردیس 47
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)100%0%113,086109,45917811712701,038,1671,033,135١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٦/١٠ اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا 48
هنريك وسكانيانس اعقان، زهرا جبه داری، محمد علی صدفی رودسریشركت كارگزاري بانك سامان3%97%106,13482,05110098911491,301,4251,293,509١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/١١/٢٣ مشترک رشد سامان 49
مژده بادي اللهي، سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پورشركت تامين سرمايه نوين43%57%10,39410,0441161601,041,0271,034,829١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٦/٠٥ میعاد ایرانیان 50
مهدي آسيماشركت تأمين سرمايه سپهر50%50%30,14129,79015278051,018,1381,011,797١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٥/٠٦ همیان سپهر 51
محمدمسعود غلامپور فردشركت تامين سرمايه نوين100%0%430,810308,40502584051,404,6131,396,897١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٤/١١ بازارگردانی نوین پیشرو 52
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران2%98%36,00525,83020891457211,414,2991,393,919١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٥/٠١ ذوب آهن 53
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)50%50%320,677243,6082365944452021,322,0681,316,365١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٦/٢٥ اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 54
رحيم سعادت زادهكارگزاري نهايت نگر3%97%24,53921,57340751613241,153,2621,137,505١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/٠٢/٠٨ مشترک البرز 55
سهند جلال سهندیشركت كارگزاري بورسيران2%98%84,68795,2753119426470927,713888,864١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/٠٧/٢٠ مشترک دماسنج 56
هانیه حکمتشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر7%93%22,59220,35617524358801,118,6651,109,867١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٣/٠٣ نیکی گستران 57
مريم تركشركت كارگزاري سرمايه و دانش1%99%30,71737,0265956895594840,075829,607١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/١١/٠٧ مشترك افق 58
علي گودرزي فراهانيشركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين67%33%17,30413,5126205187171,289,5941,280,639١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/٠٣/٢١ مشترك نوين نيك 59
مارال دادبينارزش پرداز آريان5%95%64,31460,4719003654741,074,8561,063,555١٣٩٦/٠٢/٢١١٣٩٣/٠٢/٢٢ مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 60
جهانگيري مجتبي، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان17%83%52,87739,24347541667841,366,0271,347,429١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٧/٢٢ زرین پارسیان 61
روح انگيز شکوهي فردشركت كارگزاري حافظ7%93%19,37520,0004868767687984,700968,757١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٦/١٢ مشترک افتخار حافظ 62
روح انگيز شکوهي فردشركت كارگزاري حافظ7%93%19,37520,0004868767687984,700968,757١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٦/١٢ مشترک افتخار حافظ 63
محمد بحرانی جهرمیكارگزاري بانك پاسارگاد 37%63%5,2775,63510145649949,597936,510١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/١٢/٢٢ مشترک نیکوکاری رفاه کودک 64
روح اله احمدي، اعظم محمدی، بهامین عبدل پناهكارگزاري بورس بهگزين2%98%15,90016,32294587100909990,863974,119١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/١٢/٢٦ مشترک معین بهگزین 65
پيمان تاتاييشركت تامين سرمايه اميد3%97%114,380102,192123571135491,131,7471,119,261١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/٠٩/٠٦ بذر امید آفرین 66
مهدی میرزا بیاتی، سعید باجلان، مارال دادبینمشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان24%76%253,898245,75402340541,039,2881,033,138١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٤/٠٩/٢٦ نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 67
خانم الهام خواجه نصیریتأمين سرمايه سپهر100%0%78,480100,2870361782,993782,554١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠٢/٠٦ سپهر آتی خوارزمي 68
حميد خيل نژادشركت تامين سرمايه بانك ملت100%0%1,200,3112,193,36501993365551,903547,246١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٤/١٢/١٠ بازارگرداني ملت 69
سیما زند بابا رییسیگروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران100%0%280,685250,0000750001,122,8191,122,742١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠٤/٠٣ اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 70
سيده فرخ نيكوكارگزاري بورس آثل4%96%54,59648,921807901,129,2691,116,007١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/١١/١٨ آوای ثروت کیان 71
يحيي پروانيتامين سرمايه آرمان (سهامي خاص)1%99%118,86176,024275311035551,579,1061,563,473١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/٠٧/٢٩ مشترک آرمان شهر 72
مهدی باغبانكارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)2%98%8,9527,45121500269511,217,4661,201,397١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠٧/٢٥ افق روشن بانک خاورمیانه 73
محمد گرجی آراكارگزاري بورس بهگزين100%0%161,535168,709098709965,614957,476١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٤/٠٥/٢٨ اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 74
سعید ابراهیمیشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات100%0%207,906161,19701436971,301,7921,289,763١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠٤/٢٨ اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 75
سعید شیرزادی، سجاد آسوده و آمنه شکری قشلاقیشركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص)4%96%108,143100,20258902601,087,2641,079,253١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠٨/٢٣ تصمیم نگاران پیشتاز 76
عظيم ثابتشركت تامين سرمايه آرمان100%0%152,001100,000001,525,5861,520,008١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠٥/١١ بازارگردانی صنعت مس 77
احسان احمدیسبدگردان پاداش سرمايه2%98%2,0592,0871995220039986,471986,471١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠٨/٢٦ پاداش سرمايه پارس 78
مجتبي يگانه فردكارگزاري راهنماي سرمايه گذاران6%94%18,3605,81831334371523,192,6243,155,690١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٩/١٠/٠٨ مشترک راهنما 79
سحر باقريشركت كارگزاري فيروزه آسيا10%90%5,3585,16625877270431,046,4391,037,235١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠١/١٩ مشترک فام 80
احسان طیبی ثانی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن0%0%26,1128,4522682763,127,2763,089,404۱۳۹۶/۰۳/۰۱۱۳۸۸/۰۴/۰۹ صنعت و معدن 81
احمد کاظمی مرگاوی شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%39,84236,4711194811,106,8111,092,419۱۳۹۶/۰۳/۰۱۱۳۹۱/۱۲/۱۳ نوید انصار 82
حامد کاظمی محسن آبادی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران0%0%1,784,9041,298,866071,386,7571,374,202۱۳۹۶/۰۳/۰۱۱۳۹۳/۰۶/۱۰ اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 83
امیر محمد خدیوی , محسن احمدی , زهرا فرجی شربیانی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا0%0%112,79110,039,7320011,38511,234۱۳۹۶/۰۳/۰۱۱۳۹۳/۱۱/۲۸ شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه 84
الهام فروغی , لادن شنطیا , المیرا نجف تومرایی شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%142,59712,908,3350011,20311,047۱۳۹۶/۰۳/۰۱۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان 85
nullتامين سرمايه آرمان50%50%71,0216,229,617020000011,60411,401١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٥/٠٢/٢٨ قابل معامله آتیه درخشان مس 86
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI شركت كارگزاري آگاه100%0%65,5775,000,00030000030000013,30113,116١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٤/٠٩/٠١ قابل معامله هستی بخش آگاه 87
حبیب فرجی دانا، علی راه نشین، علیرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا100%0%75,4725,878,690700000150000012,98312,839١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٣/٠٦/١١ قابل معامله امين تدبيرگران فردا 88
سهيل پورصادقي حقيقت ، حسين صفري ، حسن کيائيشركت سبدگردان كاريزما100%0%55,8725,104,985208000001570000011,07710,945١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٢/٠٧/١٥ قابل معامله سپهر کاریزما 89
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي 2%98%216,427209,6511102043700861,034,1631,032,321١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠١/٢٩ ارزش آفرین گلرنگ 1
تامين سرمايه آرمان 0%100%297,011,628292,092,5513304017246224745011,001,0791,000,000١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٧/١٨ گنجینه آرمان شهر 2
تامين سرمايه آرمان 0%100%297,011,628292,092,5513304017246224745011,017,9191,016,840١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٧/١٨ گنجینه آرمان شهر 3
كارگزاري بانك دي 0%100%63,269,62562,724,594817511241444557181,008,7831,008,689١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٧/٠٣ ارزش آفرینان دی 4
شركت تامين سرمايه نوين 2%98%124,306118,663144426814598811,049,4371,047,556١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٧/٢٠ ارمغان ایرانیان 5
شركت تأمين سرمايه نوين 0%100%419,767415,973171397620299491,009,9401,009,121١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٧/١٩ نهال سرمایه ایرانیان 6
كارگزاري آگاه 0%100%16,481,47916,162,62519382334355349591,000,4171,000,000١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٤/٢٧ بانک گردشگری 7
كارگزاري آگاه 0%100%16,481,47916,162,62519382334355349591,020,1441,019,727١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٤/٢٧ بانک گردشگری 8
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 60%40%60,73357,90734484723911,051,7701,048,799١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٥/١٦ توس ایرانیان 9
شركت كارگزاري بانك آينده 0%100%41,651,57941,230,09539991152811193791,010,3071,010,223١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٧/١٩ گسترش فردای ایرانیان 10
كارگزاري بانك كشاورزي 0%100%150,245,537147,928,4001998555113477684151,016,3331,015,664١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٩/١٢/٢٥ یکم کارگزاری بانک کشاورزی 11
كارگزاري بانك كشاورزي 0%100%150,245,537147,928,4001998555113477684151,000,6691,000,000١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٩/١٢/٢٥ یکم کارگزاری بانک کشاورزی 12
كارگزاري بانك كارآفرين 0%100%15,271,71014,999,70114735304297366581,018,6271,018,134١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠١/١٥ آرمان کارآفرین 13
كارگزاري بانك كارآفرين 0%100%15,271,71014,999,70114735304297366581,000,4931,000,000١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠١/١٥ آرمان کارآفرین 14
تامين سرمايه نوين 1%99%323,679320,462347335537631971,010,5691,010,038١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٨٨/١٠/٢١ نوين سامان 15
تأمين سرمايه نوين 1%99%7,157,5877,098,36217122234242205961,008,5191,008,343١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٧/١١/١٤ مشترک یکم ایرانیان 16
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 3%97%1,752,1861,745,876276400645088821,004,7361,003,615١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩١/٠١/٢٦ امین آشنای ایرانیان 17
كارگزاري بانك كارآفرين 1%99%16,046,44415,973,99926583806425643461,005,0011,004,535١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٧/٢٤ مشترک کارگزاری کارآفرین 18
كارگزاري سهم آشنا 5%95%102,643101,652562141578661,010,6401,009,747١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٩/٠٤/٢٠ آینده آشنا ایرانیان 19
تأمين سرمايه نوين 0%100%98,737,22997,883,644594486421573122861,008,9981,008,720١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٨٨/١٢/٢٦  مشترک آتیه نوین 20
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%147,995,060147,543,3441679554643154488081,003,4311,003,062١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩١/٠٧/١٨ لوتوس پارسیان 21
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 39%61%61,11658,51730099786161,045,6631,044,414١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٤/٠٩/١٥ نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 22
شركت تامين سرمايه سپهر 0%100%14,428,89914,187,88220298084344759661,017,6881,016,987١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/٠٢/٠٨ اندوخته پایدار سپهر 23
شركت تامين سرمايه سپهر 0%100%14,428,89914,187,88220298084344759661,000,7011,000,000١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/٠٢/٠٨ اندوخته پایدار سپهر 24
كارگزاري حافظ 0%100%10,902,13410,719,52016467694269604981,001,1301,000,000١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/١١/٠٧ بانک ایران زمین 25
كارگزاري حافظ 0%100%10,902,13410,719,52016467694269604981,018,1661,017,036١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/١١/٠٧ بانک ایران زمین 26
شركت تأمين سرمايه امين 0%100%1,065,3101,048,501524769662761971,016,5771,016,032١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٨/٠٤ امین سامان 27
شركت تأمين سرمايه امين 0%100%1,065,3101,048,501524769662761971,000,5451,000,000١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٨/٠٤ امین سامان 28
سبدگردان كاريزما 15%85%750,165428,480484075152672311,750,7941,750,759١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٣/٠٩/٢٥ با درآمد ثابت کاریزما 29
شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 1%99%5,8415,12615076192021,142,0971,139,576١٣٩٥/٠٩/٠٤١٣٩٢/١١/٠٥ نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 30
شركت كارگزاري بانك مسكن 0%100%149,533,311148,218,984697830322179820161,009,2861,008,867١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/٠١/٢٤ ره آورد آباد مسکن 31
شركت تامين سرمايه امين 60%40%5,1065,006539111,022,1521,020,007١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/٠٧/٠١ نیکوکاری دانشگاه الزهرا 32
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%4,409,8314,219,241397316481904051,046,6011,045,172١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/٠٤/٠٤ پیروزان 33
كارگزاري تدبيرگران فردا 4%96%1,944,9481,927,359383007457474331,009,8801,009,126١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٢/١١/٠٨ مشترک سپهر تدبیرگران 34
شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان 1%99%15,654,55915,646,84749006244646130911,000,5941,000,493١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٢/٠٥/٢٣ مشترک اندیشه فردا 35
شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان 1%99%15,654,55915,646,84749006244646130911,000,5941,000,493١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٢/٠٥/٢٣ مشترک اندیشه فردا 36
كارگزاري حافظ 78%22%4,9954,950215061001,009,9081,009,148١٣٩٦/٠١/١٥١٣٩٣/٠١/١٦ مشترک نیکوکاری حافظ 37
كارگزاري حافظ 5%95%84,74680,7520707521,000,8731,000,000١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠٩/١٣ نيکوکاري درمان زنجيره اميد 38
كارگزاري حافظ 5%95%84,74680,7520707521,050,3271,049,454١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠٩/١٣ نيکوکاري درمان زنجيره اميد 39
شركت تامين سرمايه آرمان 2%98%1,378,7621,366,571224782234143931,009,2531,008,921١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٤/١١/٢٨ اندوخته توسعه صادرات آرمانی 40
مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر 9%91%138,927102,5541376652710191,355,4271,354,670١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠١/١٧ توسعه سرمایه نیکی 41
شركت كارگزاري صبا تامين 1%99%18,571,48918,551,63016116686346583161,001,2321,001,070١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٤/٠٨/٢٣ توسعه تعاون صبا 42
كارگزاري بانك خاورميانه 1%99%5,617,0265,597,5336156521117440541,004,2211,003,482١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٤/٠٣/١١ مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 43
سبدگردان پاداش سرمايه 2%98%626,829615,79043297310467631,018,3591,017,926١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٤/٠٩/١٧ پاداش سرمایه بهگزین 44
سبدگردان پاداش سرمايه 2%98%626,829615,79043297310467631,000,4331,000,000١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٤/٠٩/١٧ پاداش سرمایه بهگزین 45
كارگزاري بانك پاسارگاد 1%99%1,349,8741,349,136382971170988471,000,8751,000,548١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٥/٠١/١٤ انديشه زرين پاسارگاد 46
كارگزاري بانك پاسارگاد 1%99%1,349,8741,349,136382971170988471,000,8751,000,548١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٥/٠١/١٤ انديشه زرين پاسارگاد 47
شركت سبدگردان سرآمد بازار 5%95%233,072230,219940683142871,012,3931,012,393١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٦/٠٢/١٢ درآمد ثابت سرآمد 48
شركت سبدگردان سرآمد بازار 5%95%233,072230,219940683142871,000,0001,000,000١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٦/٠٢/١٢ درآمد ثابت سرآمد 49
شركت كارگزاري بانك سامان 0%100%815,928795,8451025348483791,025,8231,025,234١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٦/٠٢/٠٣ نگین سامان 50
شركت كارگزاري بانك سامان 0%100%815,928795,8451025348483791,000,5891,000,000١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٦/٠٢/٠٣ نگین سامان 51
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 1%99%47,89844,72960110948391,070,8541,070,854١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/١٢/١٦ نیکوکاری لوتوس رویان 52
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 0%100%1,893,5581,857,03561356724306021,000,6861,000,000١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠٧/٠٣ اعتماد ملل 53
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 0%100%1,893,5581,857,03561356724306021,020,3531,019,667١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٥/٠٧/٠٣ اعتماد ملل 54
کارگزاری مفید 0%0%1,344,156715,314202,067185,3451,794,7881,794,244۱۳۹۶/۰۳/۰۱۱۳۹۳/۰۶/۱۲ صندوق سرمایه گذری ثابت حامی 55
شرکت کارگزاری آبان 0%0%5,4815,1030151,087,4761,074,049۱۳۹۶/۰۳/۰۱۱۳۹۳/۱۲/۲۶ نیکوکاری ندای امید 56
تامين سرمايه لوتوس پارسيان  100%0%5,249,784322,921,4208920000037340000016,26016,258١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٤/٠٢/٠٥ قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 57
تأمين سرمايه سپهر 50%50%1,114,585110,386,0807140000010550000010,10510,098١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٥/٠٥/١١ پارند پايدار سپهر 58
شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي 50%50%864,63566,884,042647000009880000012,93112,928١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٤/١٢/١٨ قابل معامله آرمان آتی کوثر 59
كارگزاري بورس آثل 50%50%868,32278,106,974122000005320000011,11911,118١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٥/٠٩/٢٨ قابل معامله با درآمد ثابت کيان 60
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری مختلط
مصطفي بياتي، علیرضا کرمی، شهرام پيرانيكارگزاري آگاه14%86%7,8484,960241073701,596,8361,582,216١٣٩٥/١٠/١٧١٣٩٠/١٠/١٨ نیکوکاری بانک گردشگری 1
علیرضا کرمی، مصطفي بياتي، شهرام پیرانیكارگزاري آگاه7%93%16,3949,81513440182551,684,0481,670,302١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٨/٢١ یکم نیکوکاری آگاه 2
همایون دارابی ، عباس تکلو ، میلاد سعدآبادیكارگزاري بانك آينده0%100%7,302,6762,138,156138654534747013,422,5123,415,408١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٠/٠٤/١٥ تجربه ايرانيان 3
سعيد ابراهيميشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات0%100%70,34937,06516210492751,914,7251,897,995١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/١١/١١ توسعه پست بانک 4
علي راه نشينكارگزاري تدبيرگران فردا63%37%50,11449,6581500501581,011,8151,009,184١٣٩٦/٠٢/٣١١٣٩٣/١٠/٣٠ نیکوکاری ایتام برکت 5
اردشیر ظهرابی علی آبادی , علی اسلامی بیدگلی , فیروزه سالارالدینی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%122,1768,982,6300013,72513,601۱۳۹۶/۰۳/۰۱۱۳۹۲/۰۶/۰۷ آرمان سپهر آیندگان 6
نامشخص شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)0%0%1,224,615100,000,0000012,27412,246۱۳۹۶/۰۳/۰۱۱۳۹۳/۱۲/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 7
سیدجواد جمالی , دانش قراگوزلو , مهدی فریور شرکت سبدگردان آسمان0%0%112,75911,290,1520010,0909,987۱۳۹۶/۰۳/۰۱۱۳۹۲/۰۹/۲۳ صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام 8
محمد خیری ، جواد جمشید پورپزانی، بهاره اسماعیلیشركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص)100%0%64,4505,004,69070000070000013,00312,878١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٤/٠٥/١٧ قابل معامله سپهر خبرگان نفت 9
ابوالفضل شهر آبادی ، مجتبی جهانگیری ، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان100%0%69,7135,010,00020000020000014,00413,915١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٤/٠٥/٣١ قابل معامله ثروت آفرين پارسيان 10
مژده بادی الهی ، سحر فرهمندی ، فرشته فلاح اقبال پورتأمين سرمايه نوين100%0%234,34614,957,53959700000015,93015,668١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٢/١١/٠٥ قابل معامله سپهر انديشه نوين 11
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)100%0%56,2585,563,740268000002410000010,13010,112١٣٩٦/٠٣/٠١١٣٩٤/٠٤/٠٩ قابل معامله گنجينه آينده روشن 12
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد