Skip Navigation Links
      Skip Navigation Links  
 
توجه : جهت تغییر در ترتیب لیست نمایش داده شده ، روی ستون مورد نظر کلیک کنید
صندوقهای سرمایه گذاری در سهام
محمد خیریمدير-كارگزاري خبرگان سهام43%57%47,01341,522190397121,149,2301,132,240١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٤/٠٢/٢٧ اندیشه خبرگان سهام 1
سيد علي تقوي ،داوود رزاقي ،ابوذر شيرزاد شركت تامين سرمايه آرمان3%97%155,45850,778600311108523,109,4593,061,527١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩١/٠٧/١٥ مشترک آرمان 2
محمدرضا اقامحمدسمسارشركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)29%71%17,27520,03995019989865,833862,082١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٣/٠٣/١٠ سپهر آتی 3
مهدوي محمد كاظم-پريرخ بهنام-حيدرنيا مهديكارگزاري بانك دي4%96%152,83058,8331957562545892,636,5222,597,691١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٠/٠٣/٢٣ بانک دی 4
سید محمد جواد حسینیشركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي12%88%48,62117,61131894420052,799,9622,760,835١٣٩٥/١١/٢٢١٣٩٠/٠٥/٢٤ خوارزمي 5
حميد تقي زاده، حامد کاظمي محسن آبادي، سيد مهدي پوركاظمي محمديكارگزاري بانك صادرات ايران0%100%223,734123,109211435121374601,837,5981,817,367١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٠/٠٢/١٣ سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 6
سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، نسرین اسکندریكارگزاري بانك توسعه صادرات2%98%58,23414,3981001241145224,109,7904,044,583١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٠/٠٢/٢٤ توسعه صادرات 7
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه2%98%12,6346,56348587551501,957,3831,924,990١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٠/٠٢/٠٤ کارآفرینان برتر آینده 8
هنریک وسکانیانس اعقان, محمدعلی صدفی رودسری, زهرا جبه داریكارگزاري بانك سامان5%95%94,99734,88651698615842,758,6672,723,059١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٠/٠٣/٣١ یکم سامان 9
مسعود فاضلی نیاشركت كارگزاري آثل6%94%7,6102,56651879544452,997,9342,965,519١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٠/٠١/١٤ تدبیرگران آینده 10
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه2%98%141,46828,5892647652933545,018,9074,948,334١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٨٩/١٢/٠٧ عقيق 11
شهرام چراغيكارگزاري مهر آفرين7%93%8,6536,182204972311,420,4531,399,706١٣٩٥/٠٨/١٢١٣٩٠/٠٢/١٣ بین المللی مهرآفرین پارس 12
حميد فاروقيكارگزاري پارسيان6%94%28,03121,58757582981691,321,7541,298,494١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٠/٠١/٢٨ پارسیان 13
عليرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا5%95%42,61310,03581586916214,297,0394,246,467١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٨٩/٠٩/٠٩ مشترک تدبیرگران فردا 14
خجسته دهقانيكارگزاري نوانديشان بازار سرمايه3%97%18,10210,72919187299161,703,2401,687,210١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٨٩/٠٢/١٣ نوانديشان 15
فرزانه هاشم لوكارگزاري بانك تجارت7%93%63,2298,21010854190647,812,6207,701,407١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٨٧/٠٥/٢١ کارگزاری بانک تجارت 16
حسين جعفري زادهكارگزاري فارابي2%98%99,90014,9981168651318636,780,8336,660,898١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٨٨/٠٩/٠١ یکم اکسیر فارابی 17
بهامین عبدل پناه، روح اله احمديكارگزاري بورس بهگزين2%98%87,84815,3631685141838775,804,9265,718,151١٣٩٥/١٢/٣٠١٣٨٩/١١/١١ سینا 18
احمد کوچکيكارگزاري تامين سرمايه نوين8%92%34,6606,32468191745155,570,1535,480,709١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٨٨/١٢/٢٦ مشترک نوین پایدار 19
سيدميلاد سعدآباديكارگزاري بانك كشاورزي13%87%103,93036,18216062522442,902,3212,872,430١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٨٩/٠٤/١٥ باران کشاورزی 20
امير شريف فر كارگزاري رضوي65%35%23,3027,11212002191143,327,9533,276,405١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٨٨/٠٧/٠٥ مشترک رضوي 21
سودابه شعبانی جفرودیكارگزاري بانك كارآفرين33%67%19,3494,6408624132644,229,4554,170,008١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٨٨/٠٨/٢٤ امین کارآفرین 22
مصطفي بياتيكارگزاري آگاه1%99%161,1989,13613545314458917,913,63117,644,301١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٨٧/٠٥/١٧ آگاه 23
شهروز وثوقيكارگزاري بورس بيمه ايران11%89%73,48714,06236763508255,309,0295,225,948١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٨٨/٠٢/٢٦ ارزش کاوان آینده 24
آرش آقاقليزاده خياويكارگزاري بورسيران3%97%1,152,86576,60813513521174315,299,75215,048,885١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٨٨/٠٤/٢٧ بورسیران 25
علي جابري زادهكارگزاري بانك صادرات ايران2%98%34,5726,08979915860045,747,7105,677,796١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٨٧/٠١/١١ مشترك كارگزاري بانك صادرات 26
روح انگيز شکوهي فردكارگزاري حافظ14%86%54,8176,47745643521208,591,2808,463,388١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٨٧/٠١/٠٥ مشترک کارگزاری حافظ 27
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران - مدير5%95%127,5977,563383724593517,126,67916,871,235١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٨٧/٠٢/٢١ کارگزاري بانک ملي ايران 28
امير محمد سلامتيكارگزاري نهايت نگر3%97%81,9186,148589206506813,520,98113,324,258١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٨٧/٠١/٠٥ مشترک پویا 29
لاله جباریكارگزاري آپادانا10%90%10,0775,0639031140942,026,8571,990,280١٣٩٥/٠٩/٠٩١٣٨٩/٠٩/٠٩ آپادانا 30
ابراهیم دیلمكارگزاري تدبيرگر سرمايه2%98%6,1703,55532254358091,759,6811,735,650١٣٩٥/١٢/١٥١٣٨٩/١٢/١٦ مشترک تدبیرگر سرمایه 31
مهدی علي بيگي - فاطمه پاك نيا - سودابه شعباني جفروديكارگزاري بانك كارآفرين14%86%83,68334,12934114682432,488,2182,451,960١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٨٩/١٢/٢٢ شاخصی کارآفرین 32
حسين صفريشركت سبدگردان كاريزما5%95%50,73916,195864481016433,174,4443,133,023١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩١/٠٧/١١ مشترک کاریزما 33
سحر باقريشركت كارگزاري فيروزه آسيا16%84%10,16310,29620747270431,002,191987,074١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠١/١٩ مشترک فام 34
امير صالحي، نرگس نبوی ، احمد احمد آباديشركت كارگزاري بورسيران7%93%186,242166,6971407462974431,134,2751,117,252١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٢/١٢/١١ خاورمیانه 35
مجتبي جهانگيريتامين سرمايه لوتوس پارسيان83%17%219,905220,1000201001,006,525999,116١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٣/٠٥/١٥ بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 36
سيده سميه آقا ميرزادهكارگزاري بانك انصار100%0%201,169251,701243278459979806,395799,240١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠٨/٠٣ بازارگردان گروه توسعه بهشهر 37
حسين مقدمكارگزاري بانك تجارت100%0%915,6581,386,029760321409561666,532660,634١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٣/٠٥/١٩ بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد 38
علی اسکندریكارگزاري سهم آشنا14%86%19,70322,8645823380097872,375861,734١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٢/١٢/٢٧ سهم آشنا 39
محمد آزاد دهقانكارگزاري سهام گستران شرق3%97%4,2845,0222087724899869,477853,063١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٢/٠٤/١٣ يکم سهام گستران شرق 40
سعید حقانی نسبشركت سبدگردان هدف7%93%24,29021,29521956412511,151,8181,140,662١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٥/٠٥/٠٢ صباي هدف 41
هاله پاكنژادتأمين سرمايه آرمان100%0%83,29860,000001,392,2911,388,298١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠٧/٢٦ بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی 42
ابوالفضل جعفريشركت كارگزاري پارس نمودگر7%93%37,50611,17214874250463,367,7033,357,107١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩١/١١/١٧ مشترك نيكان پارس 43
مژگان ارجمند وکيل آبادي، سارا شهرياري، مونا السادات کابليكارگزاري بانك ملي ايران2%98%46,93548,232187010215245987,283973,100١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٢/٠٧/١٥ مشترک توسعه ملی 44
سهيل پور صادقي حقيقتسبدگردان كاريزما21%79%7,9837,3921064021,082,2461,079,912١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠٢/٢٩ نیکوکاری دانشگاه تهران 45
محمد مهدی ناسوتی فردسبدگردان كاريزما80%20%91,40086,0250850251,069,8161,062,487١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٥/٠٢/١٣ نیکوکاری کشتی 46
مسعود زماني شيشه گرانشركت كارگزاري آراد ايرانيان14%86%20,39317,2105714212841,201,9161,184,942١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٤/٠٣/٢٣ پردیس 47
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)100%0%93,137109,4591781171270856,480850,882١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠٦/١٠ بازارگردانی مپنا آشنا 48
هنريك وسكانيانس اعقان، زهرا جبه داری، محمد علی صدفی رودسریشركت كارگزاري بانك سامان3%97%102,83381,95410079910331,259,6531,254,764١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٢/١١/٢٣ رشد سامان 49
مژده بادي اللهي، سحر فرهمندي، محمدمسعود غلامپور فردشركت تامين سرمايه نوين50%50%10,22510,0331161491,029,1481,019,184١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠٦/٠٥ میعاد ایرانیان 50
مهدي آسيماشركت تأمين سرمايه سپهر50%50%26,77329,7901527805908,563898,714١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٣/٠٥/٠٦ همیان سپهر 51
محمدمسعود غلامپور فردشركت تامين سرمايه نوين100%0%385,040271,76502217651,428,6581,416,813١٣٩٥/١٢/٢٨١٣٩٣/٠٤/١١ بازارگردانی نوین پیشرو 52
مژگان ارجمند وکيل آباديكارگزاري بانك ملي ايران2%98%40,70528,72217949456711,439,4201,417,190١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٣/٠٥/٠١ ذوب آهن 53
قدرت الله برزگركارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)40%60%315,300243,6582365444452021,299,6071,294,025١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠٦/٢٥ بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 54
رحيم سعادت زادهكارگزاري نهايت نگر3%97%23,74723,28339011612941,033,7771,019,919١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٢/٠٢/٠٨ مشترک البرز 55
سهند جلال سهندیشركت كارگزاري بورسيران2%98%75,38995,9503051926470821,319785,714١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٢/٠٧/٢٠ دماسنج 56
هانیه حکمتشركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر7%93%21,17320,38217498358801,049,3711,038,830١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠٣/٠٣ نیکی گستران 57
مريم تركشركت كارگزاري سرمايه و دانش1%99%29,55739,7033687375576756,838744,450١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٢/١١/٠٧ مشترك افق 58
علي گودرزي فراهانيشركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين60%40%8,2136,4586205116631,285,8441,271,685١٣٩٥/١١/١٩١٣٩٢/٠٣/٢١ مشترك نوين نيك 59
مارال دادبينارزش پرداز آريان4%96%42,52342,4619003474641,016,0671,001,466١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠٢/٢٢ اندیشمندان پارس نگر خبره 60
جهانگيري مجتبي، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان16%84%49,05037,82647037648631,312,5711,296,727١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠٧/٢٢ زرین پارسیان 61
روح انگيز شکوهي فردشركت كارگزاري حافظ6%94%18,83420,0364846267498955,169940,002١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٣/٠٦/١٢ مشترک افتخار حافظ 62
محمد بحرانی جهرمیكارگزاري بانك پاسارگاد 37%63%5,2455,63510145649943,970930,795١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٢/١٢/٢٢ مشترک نیکوکاری رفاه کودک 63
روح اله احمدي، اعظم محمدی، بهامین عبدل پناهكارگزاري بورس بهگزين2%98%13,81916,34294534100909861,443845,601١٣٩٥/١١/١٩١٣٩٢/١٢/٢٦ معین بهگزین 64
پيمان تاتاييشركت تامين سرمايه اميد3%97%111,065102,280122691135491,098,1491,085,895١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٢/٠٩/٠٦ بذر امید آفرین 65
مهدی میرزا بیاتی، سعید باجلان، مارال دادبینمشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان24%76%245,072244,16802324681,011,2301,003,702١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٤/٠٩/٢٦ نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 66
خانم الهام خواجه نصیریتأمين سرمايه سپهر100%0%79,010100,2870287788,057787,840١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٥/٠٢/٠٦ سپهر آتی خوارزمي 67
حميد خيل نژادشركت تامين سرمايه بانك ملت100%0%1,188,1242,081,17001881170575,652570,893١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٤/١٢/١٠ بازارگرداني ملت 68
سیما زند بابا رییسیگروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران100%0%259,223250,0000750001,036,9931,036,892١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٥/٠٤/٠٣ بازارگرداني گروه گردشگري 69
سيده فرخ نيكوكارگزاري بورس آثل5%95%56,33551,9255075550001,098,5381,084,922١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٥/١١/١٨ آوای ثروت کیان 70
يحيي پروانيتامين سرمايه آرمان (سهامي خاص)1%99%114,87476,024275311035551,525,9541,511,025١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٢/٠٧/٢٩ آرمان شهر 71
مهدی باغبانكارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)15%85%6,7486,39921500258991,068,1731,054,498١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٥/٠٧/٢٥ افق روشن بانک خاورمیانه 72
محمد گرجی آراكارگزاري بورس بهگزين100%0%162,077168,709098709968,798960,687١٣٩٦/٠١/٠٥١٣٩٤/٠٥/٢٨ بازارگردانی بانک سینا 73
سعید ابراهیمیشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات100%0%128,144153,1520135652843,689836,709١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٥/٠٤/٢٨ بازارگرداني پست بانک ايران 74
سعید شیرزادی، سجاد آسوده و آمنه شکری قشلاقیشركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص)4%96%104,357100,20357902601,047,5851,041,452١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٥/٠٨/٢٣ تصمیم نگاران پیشتاز 75
عظيم ثابتشركت تامين سرمايه آرمان100%0%155,825100,000001,563,5691,558,252١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٥/٠٥/١١ بازارگردانی صنعت مس 76
احسان احمدیسبدگردان پاداش سرمايه2%98%2,0322,0871995220039973,729973,729١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٥/٠٨/٢٦ پاداش سرمايه پارس 77
مجتبي يگانه فردكارگزاري راهنماي سرمايه گذاران6%94%18,3565,81831334371523,191,8673,155,031١٣٩٥/١٢/٢٦١٣٨٩/١٠/٠٨ راهنما 78
سحر باقريشركت كارگزاري فيروزه آسيا16%84%10,16310,29620747270431,002,191987,074١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠١/١٩ مشترک فام 79
رضا ابراهیمی قلعه حسن شرکت کارگزاری مفید0%0%142,2699,4351,2451,49215,233,00315,078,863۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۸۷/۰۲/۲۰ پیشتاز 80
یوسف یوسفیان , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%249,57035,2305,0096,1817,174,2247,084,018۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۸۸/۱۱/۲۷ توسعه ممتاز 81
محسن ناظم شرکت کارگزاری ایساتیس پویا0%0%70,93413,1802684045,439,6665,381,910۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ایساتیس 82
نفیسه آقامیری کارگزاری بهمن0%0%13,9543,8186147673,690,0053,654,699۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۸۹/۰۱/۳۰ گنجینه بهمن 83
احسان طیبی ثانی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن0%0%24,7478,4872662762,948,5432,915,878۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۸۸/۰۴/۰۹ صنعت و معدن 84
محسن احمدی کارگزاری فیروزه آسیا0%0%126,70622,1376007295,787,3025,723,738۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۸۹/۰۵/۲۴ فيروزه 85
نوید رفیعی تبریزی کارگزاری بانک رفاه کارگران0%0%77,39026,0628691,2293,006,9772,969,472۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۸۹/۰۴/۱۵ گنجینه رفاه 86
امید ارجمندنیا کارگزاری اردیبهشت ایرانیان0%0%40,90210,3863705613,992,2113,938,220۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۸۹/۰۷/۲۰ نقش جهان 87
رحیم صادقی دمنه , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%227,43761,8036,3587,4843,723,0953,680,027۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۰/۰۱/۳۱ پیشرو 88
نوید رفیعی تبریزی شرکت کارگزاری بانک رفاه0%0%38,25315,1885547202,554,0112,518,610۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۱/۰۲/۲۰ بانک توسعه تعاون 89
طلایه ارشدی کارگزاری توسعه اندیشه دانا0%0%15,4795,0042894073,133,9973,093,334۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۱/۰۴/۲۱ یکم دانا 90
سید جواد جمالی شرکت سبدگردان آسمان0%0%42,26710,7029541,2494,008,3643,949,464۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۱/۰۶/۰۲ آسمان یکم 91
ارشاد کوششی کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر0%0%80,94611,9703044606,859,7806,762,391۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۸۷/۱۰/۰۲ بانک اقتصاد نوین 92
احمد کاظمی مرگاوی شرکت کارگزاری بانک انصار0%0%38,76636,7161154781,073,4861,055,833۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۱/۱۲/۱۳ نوید انصار 93
سیدجواد حسینی , محمدرضا گل دوست , رضا ابراهیمی قلعه حسن شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%113,37966,4812,0944,3891,725,8291,705,436۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۱/۱۲/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 94
فیروزه سالارالدینی , اردشیر ظهرابی علی آبادی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%53,87038,712631591,405,4071,391,563۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۲/۰۳/۰۸ سبحـان 95
امین بابایی فلاح شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین0%0%30,35042,1561340728,875719,945۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۲/۰۸/۰۵ دیدگاهان 96
حامد کاظمی محسن آبادی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران0%0%1,791,0711,298,866071,391,5051,378,950۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۳/۰۶/۱۰ اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 97
الهام مرادی شرکت کارگزاری آبان0%0%11,3909,22835531,250,7881,234,250۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۳/۰۸/۲۸ یکم آبان 98
الهام فروغی , لادن شنطیا , المیرا نجف تومرایی شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%57,05861,44351112941,261928,640۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 99
سحر باقری , سعیده امیر احمدی , محسن احمدی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا0%0%110,13510,039,7320011,12310,970۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۳/۱۱/۲۸ شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه 100
الهام فروغی , لادن شنطیا , المیرا نجف تومرایی شرکت تأمین سرمایه کاردان0%0%139,23212,908,3350010,93810,786۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان 101
نامشخص کارگزاری بهمن0%0%53,95850,002191,088,7351,079,125۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۴/۰۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر 102
نامشخص تامین سرمایه امید0%0%229,751200,000001,152,0121,148,757۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۴/۰۲/۲۹ اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 103
هادی مورخ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی0%0%260,828200,000041,311,1481,304,141۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۴/۰۲/۲۰ اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 104
حسین مرادی کارگزاری مبین سرمایه0%0%22,22215,648903831,438,5021,420,102۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۴/۰۸/۱۸ مشترک مبین سرمایه 105
علی قاسم نژاد سبدگردان نوین نگر آسیا0%0%39,41940,553339983,070972,038۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۴/۰۹/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 106
سیما یزدانی سبدگردان الماس0%0%46,02544,9216501,035,1441,024,582۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۵/۰۸/۲۳ سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 107
محمد کاظم مهدوی , مهدی حیدرنیا , محسن بهشتی نامدار کارگزاری بانک دی0%0%51,47150,002041,034,6421,029,388۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۵/۰۷/۱۷ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 108
قاسم آلودری , عزت اله صیادنیا طیبی , سعید بیگی تأمین سرمایه امین0%0%988,73898,499,4850010,04810,038۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۵/۱۰/۰۴ امین یکم فردا 109
nullتامين سرمايه آرمان50%50%69,7996,229,617020000011,37811,205١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٥/٠٢/٢٨ قابل معامله آتیه درخشان مس 110
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI شركت كارگزاري آگاه100%0%62,6055,000,00030000030000012,68712,522١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٤/٠٩/٠١ قابل معامله هستی بخش آگاه 111
حبیب فرجی دانا، علی راه نشین، علیرضا مستقلكارگزاري تدبيرگران فردا100%0%73,2005,878,690700000150000012,59012,452١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠٦/١١ قابل معامله امين تدبيرگران فردا 112
سهيل پورصادقي حقيقت ، حسين صفري ، حسن کيائيشركت سبدگردان كاريزما100%0%53,6415,104,985208000001570000010,64110,508١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٢/٠٧/١٥ قابل معامله سپهر کاریزما 113
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي 1%99%188,631187,8551014272873471,006,2541,004,131١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٥/٠١/٢٩ ارزش آفرین گلرنگ 1
تامين سرمايه آرمان 0%100%260,895,017260,201,8482920457145522277881,003,7711,002,664١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٠/٠٧/١٨ گنجینه آرمان شهر 2
كارگزاري بانك دي 0%100%65,071,50264,302,051730259271373079781,012,0521,011,966١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٠/٠٧/٠٣ ارزش آفرینان دی 3
شركت تامين سرمايه نوين 2%98%120,323118,708144412214597801,015,1591,013,605١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٠/٠٧/٢٠ ارمغان ایرانیان 4
شركت تأمين سرمايه نوين 0%100%512,810506,373160481520111881,013,4011,012,713١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٠/٠٧/١٩ نهال سرمایه ایرانیان 5
كارگزاري آگاه 0%100%14,836,63514,723,63216950344318728561,008,0321,007,674١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٠/٠٤/٢٧ بانک گردشگری 6
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 60%40%58,80057,90734484723911,016,0531,015,426١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٠/٠٥/١٦ توس ایرانیان 7
شركت كارگزاري بانك آينده 0%100%43,576,45643,123,89135100507781225301,010,5851,010,494١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٠/٠٧/١٩ گسترش فردای ایرانیان 8
كارگزاري بانك كشاورزي 0%100%139,291,742138,610,8881822029413207983331,005,4031,004,912١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٨٩/١٢/٢٥ یکم کارگزاری بانک کشاورزی 9
كارگزاري بانك كارآفرين 0%100%15,010,34714,956,33313687654286456401,004,2511,003,611١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٠/٠١/١٥ آرمان کارآفرین 10
تامين سرمايه نوين 1%99%489,524483,627330545437584611,012,5711,012,193١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٨٨/١٠/٢١ نوين سامان 11
تأمين سرمايه نوين 1%99%5,854,3525,784,67616541444223261201,012,2571,012,045١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٨٧/١١/١٤ يکم ايرانيان 12
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 3%97%1,681,7291,669,645254285042114951,007,7121,007,238١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩١/٠١/٢٦ امین آشنای ایرانیان 13
كارگزاري بانك كارآفرين 1%99%15,916,57915,793,03825260769410603481,008,3781,007,823١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٠/٠٧/٢٤ کارآفرین 14
كارگزاري سهم آشنا 3%97%94,78593,576341231276991,013,0541,012,919١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٨٩/٠٤/٢٠ آینده آشنا ایرانیان 15
تأمين سرمايه نوين 0%100%97,126,16896,005,038429812871389663251,012,0371,011,678١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٨٨/١٢/٢٦ آتیه نوین 16
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%152,935,429152,050,5911451042432971048341,006,1401,005,819١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩١/٠٧/١٨ لوتوس پارسیان 17
كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 37%63%45,29044,69330099647921,013,9491,013,348١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٤/٠٩/١٥ نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 18
شركت تامين سرمايه سپهر 0%100%15,132,53515,082,95217385056324580081,004,1501,003,288١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٢/٠٢/٠٨ اندوخته پایدار سپهر 19
كارگزاري آگاه 0%100%11,059,27410,990,47614829964255937241,007,0011,006,259١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٠/١١/٠٧ بانک ایران زمین 20
شركت تأمين سرمايه امين 0%100%1,160,5831,156,556503886261776261,004,3651,003,482١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٠/٠٨/٠٤ امین سامان 21
سبدگردان كاريزما 13%87%110,66565,518476943348329511,689,2281,689,078١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠٩/٢٥ درآمد ثابت کاریزما 22
شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 1%99%5,8415,12615076192021,142,0971,139,576١٣٩٥/٠٩/٠٤١٣٩٢/١١/٠٥ نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 23
شركت كارگزاري بانك مسكن 0%100%148,815,372147,127,801572374992043453001,011,8341,011,470١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٢/٠١/٢٤ ره آورد آباد مسکن 24
شركت تامين سرمايه امين 60%40%5,0175,006539111,003,7131,002,269١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/٠٧/٠١ نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 25
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 0%100%4,284,0254,235,639336213375957721,013,1151,011,423١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٢/٠٤/٠٤ پیروزان 26
كارگزاري تدبيرگران فردا 4%96%2,116,2202,089,909328058253604911,013,5671,012,589١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٢/١١/٠٨ مشترک سپهر تدبیرگران 27
شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان 1%99%18,591,42918,527,46842813581613010491,003,5301,003,452١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٢/٠٥/٢٣ اندیشه فردا 28
كارگزاري حافظ 78%22%4,9484,950215061001,000,337999,593١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٣/٠١/١٦ نيکوکاري حافظ 29
كارگزاري حافظ 5%95%82,43180,7520707521,021,1851,020,786١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٥/٠٩/١٣ نيکوکاري درمان زنجيره اميد 30
شركت تامين سرمايه آرمان 2%98%1,357,7291,343,495196714131106361,011,3791,010,595١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٤/١١/٢٨ اندوخته توسعه صادرات آرمانی 31
مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر 12%88%133,165101,7371312112229481,309,7141,308,913١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٥/٠١/١٧ توسعه سرمایه نیکی 32
شركت كارگزاري صبا تامين 1%99%16,444,89916,356,79313322004296687971,005,6671,005,387١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٤/٠٨/٢٣ توسعه تعاون صبا 33
كارگزاري بانك خاورميانه 1%99%5,480,1915,442,8765622459110553351,007,7561,006,855١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٤/٠٣/١١ افق کارگزاری بانک خاورمیانه 34
سبدگردان پاداش سرمايه 15%85%519,239516,9994295419445401,004,7861,004,334١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٤/٠٩/١٧ پاداش سرمایه بهگزین 35
كارگزاري بانك پاسارگاد 1%99%2,580,7802,571,952260689551388471,003,5561,003,432١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٥/٠١/١٤ انديشه زرين پاسارگاد 36
شركت سبدگردان سرآمد بازار 100%0%100,275100,0000900001,000,0001,000,000١٣٩٥/١٢/٢٧١٣٩٦/٠٢/٠١ درآمد ثابت سرآمد 37
شركت كارگزاري بانك سامان 1%99%474,688472,07504220751,000,0001,000,000١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٦/٠١/٢٥ نگین سامان 38
تامين سرمايه لوتوس پارسيان 1%99%77,48174,51530010945251,039,7991,039,799١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٥/١٢/١٦ نیکوکاری لوتوس رویان 39
شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 0%100%1,839,5521,831,82922937520212041,004,3371,004,217١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٥/٠٧/٠٣ اعتماد ملل 40
شرکت تامین سرمایه امین 0%0%3,127,8803,115,9802,5647,1031,003,9991,003,819۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۸۹/۰۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 41
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%21,740,42221,665,60422,08142,6871,005,5031,003,453۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۰/۱۲/۰۲ اندوخته ملت 42
تامین سرمایه بانک ملت 0%0%44,599,23144,428,7929,51628,1671,004,2031,003,836۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۱/۰۴/۱۱ سرمایه گذاری اوج ملت 43
کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) 0%0%20,41717,466432431,177,8381,168,984۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۱/۱۱/۲۹ کوثر 44
تأمین سرمایه امین 0%0%4,248,5384,224,1475,2945,8991,006,2821,005,774۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۲/۰۴/۱۸ امین انصار 45
کارگزاری مفید 0%0%1,270,233719,464169,909156,8041,740,3811,739,857۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۳/۰۶/۱۲ حـامی 46
شرکت تأمین سرمایه کاردان 0%0%30,611,59630,255,48729,81690,5461,012,1641,011,770۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۴/۰۱/۱۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 47
شرکت کارگزاری آبان 0%0%5,2065,1030151,033,2861,020,207۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۳/۱۲/۲۶ نیکوکاری ندای امید 48
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 0%0%19,70319,6770701,001,8031,001,320۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۴/۰۵/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 49
شرکت کارگزاری بانک انصار 0%0%14,410,51214,314,08713,80919,0301,006,8401,006,736۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۴/۰۹/۱۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 50
کارگزاری آبان 0%0%56,406,52956,212,126220,305443,4351,004,7321,003,458۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۴/۰۷/۲۵ با درآمد ثابت کوثریکم 51
سبدگردان الماس 0%0%307,365306,0751034211,004,8681,004,215۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۴/۱۲/۱۸ سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 52
تامين سرمايه لوتوس پارسيان  100%0%5,079,149322,921,4208920000037340000015,73215,729١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٤/٠٢/٠٥ قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 53
تأمين سرمايه سپهر 50%50%1,147,73499,286,080714000009440000011,57611,560١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٥/٠٥/١١ پارند پايدار سپهر 54
شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي 50%50%1,063,40784,784,042468000009880000012,54612,543١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٤/١٢/١٨ قابل معامله آرمان آتی کوثر 55
كارگزاري بورس آثل 50%50%591,61555,006,97482000002610000010,75710,756١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٥/٠٩/٢٨ قابل معامله با درآمد ثابت کيان 56
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
صندوقهای سرمایه گذاری مختلط
مصطفي بياتي، علیرضا کرمی، شهرام پيرانيكارگزاري آگاه14%86%7,8484,960241073701,596,8361,582,216١٣٩٥/١٠/١٧١٣٩٠/١٠/١٨ نیکوکاری بانک گردشگری 1
علیرضا کرمی، مصطفي بياتي، شهرام پیرانیكارگزاري آگاه7%93%17,4489,81013425182351,794,7011,778,560١٣٩٥/٠٨/٢٠١٣٩٠/٠٨/٢١ نیکوکاری يكم نیکوکاری آگاه 2
همایون دارابی ، عباس تکلو ، میلاد سعدآبادیكارگزاري بانك آينده0%100%8,070,1742,453,330107132134746513,294,7993,289,477١٣٩٦/٠١/٠٦١٣٩٠/٠٤/١٥ تجربه ايرانيان 3
سعيد ابراهيميشركت كارگزاري بانك توسعه صادرات0%100%60,77637,12616149492751,648,3611,637,016١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/١١/١١ توسعه پست بانک 4
علي راه نشينكارگزاري تدبيرگران فردا63%37%50,60049,6581500501581,021,3401,018,976١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٣/١٠/٣٠ نیکوکاری ایتام برکت 5
الهام مرادی شرکت کارگزاری آبان0%0%43,2567,6652122965,696,6005,643,256۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۸۸/۱۲/۲۴ پارس 6
فیروزه سالارالدینی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%11,5155,42937342,135,5732,120,929۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۱/۰۶/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 7
سید جواد جمالی شرکت سبدگردان آسمان0%0%23,3557,1581752973,290,2273,262,759۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۲/۰۴/۰۹ صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 8
اردشیر ظهرابی علی آبادی , علی اسلامی بیدگلی , فیروزه سالارالدینی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی0%0%118,6208,982,6300013,31513,205۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۲/۰۶/۰۷ آرمان سپهر آیندگان 9
رحیم صادقی دمنه , رضا ابراهیمی قلعه حسن , محمدرضا گل دوست شرکت سبد گردان انتخاب مفید0%0%116,62010,113,9240011,68611,531۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۲/۱۰/۰۲ توسعه اندوخته آینده 10
نامشخص شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)0%0%1,198,661100,000,0000012,06411,987۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۳/۱۲/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 11
سیدجواد جمالی , دانش قراگوزلو , مهدی فریور شرکت سبدگردان آسمان0%0%111,07211,890,152009,4759,341۱۳۹۶/۰۱/۰۷۱۳۹۲/۰۹/۲۳ صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام 12
محمد خیری ، جواد جمشید پورپزانی، بهاره اسماعیلیشركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص)100%0%61,2255,004,69070000070000012,34812,234١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٤/٠٥/١٧ قابل معامله سپهر خبرگان نفت 13
ابوالفضل شهر آبادی ، مجتبی جهانگیری ، هادی روزگار تامين سرمايه لوتوس پارسيان100%0%68,2005,010,00020000020000013,70113,613١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٤/٠٥/٣١ قابل معامله ثروت آفرين پارسيان 14
محمد مسعود غلامپور فرد ، مژده بادی الهی ، سحر فرهمندیتأمين سرمايه نوين100%0%339,20422,957,53951700000014,96514,776١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٢/١١/٠٥ قابل معامله سپهر انديشه نوين 15
??I ??? E??? ?IC??I ??C?? ?CE??? O???CI كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)100%0%55,8965,463,740268000002400000010,24610,231١٣٩٦/٠١/٠٧١٣٩٤/٠٤/٠٩ قابل معامله گنجينه آينده روشن 16
 • Sort Ascending
 • Sort Descending
 • Clear Sorting
 • Group By
 • Ungroup
 • Columns
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد