طبق ساختار اوراق بلایا که در شکل فوق مشخص است، وﺟﻮه درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد واﺳﻂ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد ﺳﻮآپ، ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ‌ﺷﻮد و رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ.

 مسعود زهره وندی

 در بازارهای جهانی، صنعت بیمه و بازار سرمایه به شیوه‌های متعددی با یکدیگر پیوند خورده اند که برخی از آن‌ها در این حیطه موفق‌تر عمل کرده‌اند. اوراق بهادار مرتبط با بیمه (Insurance Linked Securities)  به عنوان یکی از موفق‌ترین ابزارهای انتقال ریسک بیمه به بازار سرمایه، نقش بسزایی در ایجاد این پیوند داشته‌است؛ بطوریکه حجم بازار اوراق حوادث فاجعه آمیز در سال میلادی جاری به بیش از 33 میلیارد دلار رسیده است.

مرور کلی بازار

مفهوم اوراق بهادار سازی ریسک‌های بیمه‌ای با افزایش فشار بر روی بازار بیمه‌ اتکایی (غیر عمر) و افزایش نیاز به مدیریت سرمایه در بخش‌های بیمه‌ عمر و غیر عمر از اواسط دهه‌ 1990 شکل گرفت. مهم‌ترین شکل اوراق بهادار مرتبط با بیمه  (ILS)، اوراق قرضه‌ بلایای فاجعه‌آمیز است که یکی از عوامل اصلی ظهور آن‌، تاثیرات شدید توفان اندرو در سال 1992 بر روی بیمه‌ اتکایی است. اوراق بلایا به منظور تسهیل انتقال ریسک بیمه‌ بلایا از بیمه‌گران، بیمه‌گران اتکایی و شرکت‌ها (بانی‌ها) به سرمایه‌گذاران طراحی شدند. یکی دیگر از اهداف طراحی این اوارق این بود که در کنار بیمه‌های اتکایی سنتی، بانی‌ها را در برابر ریسک زیان‌های مالی ناشی از بلایای طبیعی عظیم پوشش دهند. اولین اوراق قرضه‌ بلایا توسط شرکت ملی بیمه‌ کلمبوس واقع در اوهایو در سال 1994 منتشر شد.

وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎرز اﻳنگونه اوراق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﻴﺰ ﻛﻪ اوراق ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنﻫـﺎ ﻃﺮاﺣﻲ شده‌اند ﺑﺨشی ﻳﺎ ﺗﻤﺎم اﺻﻞ  ﻳﺎ ﻓﺮع اوراق (ﺑﻪ زﻳﺎن دارﻧﺪه اوراق ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار اﺳﺖ) از ﺑﻴﻦ ﻣـﻲ رود (ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد). از ﻃﺮﻓـﻲ از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎزدﻫﻲ اﻳـﻦ اوراق ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد (زﻳﺮا اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﻴﺰ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺪارد) اﺑﺰار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزی ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاران ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ است.

 

 ساختار کلی اوراق بیمه‌ای غیر عمر     

طبق ساختار اوراق بلایا ، وﺟﻮه درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد واﺳﻂ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد ﺳﻮآپ، ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری نسبتا ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ‌ﺷﻮد و رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ اوراق ﺑﺎ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﻲ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ (از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ و ...) ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺳﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اوراق ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺷﻨﺎور ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻻﻳﺒﻮر و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﺮخ ﻣﺒﻨﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ رﻳﺴﻚ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻧﻴﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﻣﻲﺗﻮاﻧند پرتفوی خود را ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اوراق ﺑﻼﻳﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ (توﻓﺎنﻫﺎی اروﭘﺎ، ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ و زﻟﺰﻟﻪﻫﺎی ژاﭘﻦ) ﻣﺘﻨﻮع کنند. ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه‌ اﻳﻦ اوراق ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺑﻴﻤﻪ اﺗﻜﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻫﻤﻪ‌ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران اوراق ﺑﻼﻳﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران حقوقی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی اوراق ﺑﻼﻳﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ رﻳﺴﻚ، ﻣﺸﺎوران ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، ﺑﻴﻤﻪﮔﺮان ﻋﻤﺮ، ﺑﻴﻤـﻪ‌ﮔﺮان اﺗﻜﺎﻳﻲ، ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و ... است. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران حقیقی ﻧﻴﺰ می توانند از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع اوراق کنند.

انواع معاملات ILS

•     غرامتی: ﻣﻌﻴﺎر در اﻳﻦ ﻧﻮع اﺑﺰارﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ زﻳﺎن واﻗﻌﻲ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻧﻲ زﻳﺎن واﻗﻌﻲ را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؛ گویا ﻛﻪ وی ﺑﻴﻤﻪ‌ اﺗﻜﺎﻳﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺧﺮﻳﺪاری ﻛﺮده‌اﺳﺖ.

•     شاخص خسارت صنعت. پرداخت‌های مرتبط با ILS تابعی از میزان خسارت صنعت بیمه‌شده می‌باشد. در عمل، میزان خسارت صنعت رقمی خواهد بود که توسط شخص ثالث موثق اعلام می‌شود. در ایالات متحده آمریکا این شخص ثالث، معمولا PCS (خدمات مطالبات دارایی) است که طرف قرارداد انتشارهای ILS هستند و مبلغی در ازای خدماتشان دریافت می کنند. خارج از ایالات متحده نیز چنین شرکت‌هایی وجود دارند و یا در حال شکل‌گیری است.

•     خسارت مدل‌سازی شده. پرداخت‌های مرتبط با ILS تابعی از خروجی مدل حوادث فاجعه‌آمیز است. شیوه‌ محاسبه‌ این شاخص در یک قرارداد مفصل توضیح داده شده‌است و هیچ‌گونه ابهامی در مورد اقدامات پس از خسارت در آن وجود ندارد. تفسیر شخصی اطلاعات مجاز نیست و از این حیث ممکن است تا اندازه‌ای متفاوت با شیوه‌هایی مورد استفاده‌ شرکت‌های مدل‌سازی حوادث فاجعه‌آمیز در انتشار بولتن‌های استاندارد خسارت صنعت باشد. یک مورد از رخداد حادثه‌ فاجعه‌آمیر توسط شرکت طرف قرارداد، بررسی می‌شود. در این نمونه، داده‌های فیزیکی که نمایانگر ماهیت خسارت هستند، به طور منظم ثبت می‌شوند و به عنوان داده‌های ورودی مدل حوادث فاجعه‌آمیز به کار گرفته می‌شوند. زمانیکه این داده‌ها وارد سیستم مدل می‌شوند، خسارت فاجعه‌ مربوطه توسط مجموعه ای از اطلاعات از پیش تعریف شده محاسبه می‌شود.

•     پارامتری. پرداخت‌های مرتبط با ILS تابعی از برخی داده‌های قابل مشاهده و اندازه‌گیری هواشناسی یا دیگر پارامترهای فیزیکی یک حادثه هستند. در مورد حادثه‌ توفان، تابع ممکن است فرمولی باشد که داده‌های آن را سرعت‌های باد در یک شبکه‌ تعریف شده از ایستگاه‌های هواشناسی تشکیل دهد. این تابع تمامی خصیصه‌هایی که پتانسیل خسارت دارند را در بر خواهد گرفت. اگرچه مدل حوادث فاجعه‌آمیز پس از خسارت مورد نیاز نیست، اما این مدل‌ها در سنجش پارامترهای شاخص و کاهش ریسک پایه بسیار کارا هستند.

ساز و کار معامله‌ی ILS

یکی از ارکان‌های معامله‌ی ILS، ناشر یا همان SPV است. ناشرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮلا شرکت‌هایی ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﺎﺹ (SPV) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ فرآیند انتشار اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺗﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻃﺮﺡ هستند، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ شرکت‌ها ﻣﻌﻤﻮلا ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺍﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸﻮﺩ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ SPV ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﻤﻮلا ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺣﺪ ١٠٠٠ ﺗﺎ ٥٠٠٠ ﺩﻻﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺷﺪﻥ ﺍﻭﺭﺍﻕ، SPV ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ شرکت‌ها ﺩﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﻧﺪ (ﻣثلا ﺩﺭ جزایر کیمن، ﺑﺮﻣﻮﺩﺍ، ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﻭ....) ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻭﺭﺍﻕ  SPV ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ‌ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺮﻩﺍﻱ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ SPV ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺩ ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﭘﺲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ SPV ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻋﻈﻤﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ‌ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ؛ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.

رکن دیگر معامله‌ی ILS، بانی است. بانی، ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ‌ ﺍﺗﻜﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ SPV ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ‌ او ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻲ ﻭ SPV، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺗﻜﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ‌ ﺍﺗﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ SPV پرداخت کند ﻭ SPV ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻓﺎﺟﻌﻪﺁﻣﻴﺰ ﺯﻳﺎﻥ وارده به ﺑﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻣثلا ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺑﻪSPV ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ. ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﻲ SPV، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ‌ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻦ SPV ﻭ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳﻮﺁﭖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ SPV ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺍﺻﻞ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳﻮﺁﭖ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﮐﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﺩﺭ صورت ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻣﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻧﺤﻮﻩ‌ی ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ مبلغ ﭘﺮﺩﺍخت شده توسط ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﮐﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ سپس پرداخت های دوره ای اوراق بر مبنای مبلغ ﺍﺻﻞ اوراق که ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺷﺪﺕ ﺁﻥﻫﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮﻩﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ. ﻭﺟﻮﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻓﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻓﻮﺭﻱ (ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺎﻻ) ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩهای ﺑﻴﻤﻪ‌ ﺍﺗﮑﺎﻳﻲ سنتی به حساب می‌آید. ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻓﺎﺟﻌﻪ‌ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﻤﻪ‌ی ﺍﺗﮑﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ (Runoff)ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻧﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ١٠٠% ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺻﻞ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍﻱ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

بهره‌ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩﺍﻱ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺮﺥ LIBOR ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ SPV ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻣﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﻧﺪﺍﺭﺩ.

طرف معامله‌ سوآپ، نهاد دیگری‌است که در معاملات ILS درگیر است. این نهاد ﻭﺍﺭﺩ ﻳﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳﻮﺁﭖ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﮐﻠﻲ ﺑﺎ SPV ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ SPV ﺷﻮﺩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ SPV ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳﻮﺁﭖ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ LIBOR ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻳﮏ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻮﺁﭖ ﻫﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ SPV ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺣتما ﺳﻮﺁﭖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳﻮﺁﭖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺮﺥ LIBOR ﻣﻨﻬﺎﻱ ﻳﮏ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ (ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ SPV ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ) ﺭﺍ ﺑﻪ SPV ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ SPV ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.

یکی دیگر از ارکان معامله‌  ILS، سرمایه‌گذاران هستند. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ حقوقی ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﻤﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ 250,000 ﺩﻻﺭ ﻣاست ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮلا ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﺭﻳﺴﮏ، ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺹ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻌﻀﺎً ﺧﻮﺩ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺗﮑﺎﻳﻲ هستند. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ، ﻣﺘﻨﻮﻉﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ است؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﺯﺩﻩﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﺯﺩﻩﺍﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ است ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮفی، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭﻻ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ SPV ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ این سرمایه گذاری ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳﻮﺁﭖ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﮐﻞ، ﺗﻘﺮیبا ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺁﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻧﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ...) ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻏﺎلباً ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ LIBOR ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃبیعتا ﺭﻳﺴﮏ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻧﻴﺰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

شایان ذکر است هم اکنون، ابزار معاملاتی وارانت و اوراق خسارت های فاجعه آمیز در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در حال بررسی است و به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، این اوراق به زودی عملیاتی خواهند شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها