پتروشیمی

شرکت پتروشیمی زاگرس اعلام کرده است که طی ۹ماه، برای هرسهم ۱۱هزار و ۷۱۲ریال سود محقق کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت پتروشیمی زاگرس با توجه به عملکرد ۹ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۸ سود عملیاتی را ۲۷هزار و ۱۹۶میلیارد ریال و سود خالص را ۲۸هزار و ۱۰۸میلیارد ریال اعلام کرد.

در این گزارش سود انباشته "زاگرس" ۳۱هزار و ۳۸۳میلیارد ریال اعلام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی گذشته ۱۸درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر طی ۹ماه فعالیت شرکت پتروشیمی زاگرس ۳میلیون و ۴۵۱هزار و ۵۳۵تن انواع محصولات خود را به مبلغ ۶۵هزار و ۴۷۰میلیارد ریال به فروش رسانده است. همچنین برای دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ پیش بینی کرده است که به میزان ۲میلیون و ۷۷۳هزار و ۲۳۰تن از محصولات خود را به مبلغ ۲۲هزار و ۲۴میلیارد ریال به فروش برساند.

"زاگرس" در تشریح اهداف خود در خصوص تولید و فروش محصولات اعلام کرده است که قصد دارد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺘﺎﻧﻮل را به ٣میلیون و ٢٠٠هزار ﺗﻦ برساند. همچنین ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ۹ﻣاهه اول ﺳﺎل واﻗﻌﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای ۳ ﻣاهه پایان ﺳﺎل ١٣٩٨ ﺣﺪود ٢۴٠ دﻻر ﺑﺮ ﺗﻦ باشد و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ﺑﻪ رﯾﺎل١١٠هزار رﯾﺎل محاسبه می شود.

این شرکت براساس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ هایی که داشته ﮔﺎز اﮐﺴﯿﮋن و ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎل١٣٩٨ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻧﺮخ های ﺳﺎل ١٣٩٧ اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. علاوه بر این طﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ هیات وزﯾﺮان، ﻧﺮخ ﮔﺎز ﺧﻮراک طﺒﻖ ﻧﺮخ های اﻋﻼﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز در هر ﻣﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ محاسبه می شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =

پربازدیدترین

آخرین‌های شركت‌ها و مجامع