پول

راهبری گروهی بنگاه به مجموعه فرآیندها، روشها، رسوم، سیاستها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح یک سازمان(شرکت) اطلاق می شود که در روش اداره آن تأثیر می گذارد و موجب دستیابی به اهدافی همچون‏ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می‏شود. راهبری گروهی بنگاه برای بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در مسائلی از جمله رسیدن به حداکثر سودآوری و کارآیی و حداقل فساد و سوءاستفاده از قدرت و نقدینگی، فراهم کردن نظام پاسخگویی مدیریتی و سالم‌سازی و کنترل نقدینگی نقشی مهم ایفا می کند. این راهبری به صورتهای درون سازمانی و برون سازمانی در تکمیل یکدیگر عمل می کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با گسترش ادبیات راهبری گروهی بنگاه در سطح جهان، بانکها و نظامهای بانکی که از پیچیده ترین بنگاههای اقتصادی می باشند نیز اقدام به تدوین چارچوبهای راهبری گروهی بنگاه جهت اداره و مدیریت و کنترل ریسکهای خود نموده اند. در سیستم اقتصادی و بانکی ایران نیز راهبری گروهی بنگاه از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس (1395) نشان می دهد ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان، ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ درونﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻧﺤﻮه اداره ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد. آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ درون ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﯽﺗﻮان در دو ﺑﺨﺶ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﻞ و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻧﺮم ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، رﯾﺴﮏ، ﺗﻄﺒﯿﻖ، ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻓﺸﺎ داﻧﺴﺖ. ﺣﺎل ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرآ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻔﺎف ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ، و ﺿﻤﻦ ﺑﺮآوردن ﺣﻘﻮق ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران، ﺳﻬﺎمداران، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ذﯾﻨﻔﻌﺎن، ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب روﺷﻦ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم راهبری گروهی بنگاه ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان نشان می دهد ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘﻼلﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﮐﺎرآﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻏﯿﺮﮐﺎرآی ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻧﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﮐﺎرآﻣﺪ، اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران و ﺳﺎﯾﺮ ذﯾﻨﻔﻌﺎن و از همه مهمتر "نقدینگی ناسالم" ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﻘﺪان ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻧﻈﺎم راهبری گروهی بنگاه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ﺗﺤﻘﻖ راهبری گروهی بنگاه در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﻨﺪ «9» ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ؛ یعنی «اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر»، ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ (اﺻﻮل راهبری گروهی بنگاه) ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

راهبری گروهی بنگاه در بانک¬ها

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺿﺮورت اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻨﯿﺎدی و اﺳﺎﺳﯽ در آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﺠﺮای راهبری گروهی بنگاه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺸﮑﻼت را رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺣﻞ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار راهبری گروهی بنگاه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﻧﯿﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻓﻮق ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ، زﯾﺮا اﺳﺎﺳﺎً راهبری گروهی بنگاه اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و اﺻﻮﻟﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی راهبری گروهی بنگاه در ﮐﻨﺎر درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻬﺎدی و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎﻧﮑﺪاری در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺻﻼح روﯾﻪﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اداره ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دروﻧﯽ ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﭘﯿﺎده ﺷﺪن اﻟﮕﻮی ﺻﺤﯿﺢ راهبری گروهی بنگاه دارﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ راهبری گروهی بنگاه در حوزه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ذﯾﻨﻔﻌﺎن در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﺳﺖ. ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران، ﺳﻬﺎمداران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ اﺳﺖ. از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ درﺟﻪ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺎﻻ و ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ، ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ اﻋﺘﻤﺎد داﺋﻤﯽ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران، اﺑﺘﻼ ﺑﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻧﺒﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻗﻼم ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. (شهبازی غیاثی و ترابی‌فر، 1395) ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در دﻧﯿﺎ، ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻨﻈﺮی ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺻﻮل راهبری گروهی بنگاه ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺻﻮل، ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎم ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎزل ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎل ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص اﺻﻮل راهبری گروهی بنگاه در ﺳﺎل 2010 ﻣﻨﺘﺸﺮ کرد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن 14 اﺻﻞ ﺑﺮای راهبری گروهی بنگاه در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و ﻫﯿﺌﺖﻋﺎﻣﻞ، ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ذﯾﻞ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه (رﯾﺴﮏ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ)، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و... ﺑﯿﺎن ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﻮل 14 ﮔﺎﻧﻪ، ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﻻزم¬اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ در آن اﺻﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺻﻮل در ﺳﺎل 2015 ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در 13 اﺻﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪ.

پژوهشهای انجام شده در یک دهه ی اخیر مؤید ضعفها و چالشهای اساسی در راهبری گروهی بانکهای ایران اعم از دولتی،خصوصی و خصولتی است.اهم این چالشها عبارتند از:

1-            چالشهای نهادی و ساختاری در راهبری گروهی بنگاه

2-            چالشهای مربوط به ناظران بانکی

3-            چالشهای مربوط به بانک¬های دولتی

4-            چالشهای قانونی

5-            چالشهای مربوط به ساختارهای تصمیم¬گیری بانک¬ها

ﺗﺤﻘﻖ راهبری گروهی بنگاه و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای اداره ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻻزم ﺑﺮای آن را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﺎﻧﮏ را ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ، اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ذﯾﻞ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. اﻧﻮاع ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ، ﺗﻄﺒﯿﻖ، ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت، اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺪاف اداره ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ذﯾﻨﻔﻌﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و واﺣﺪﻫﺎی ذﯾﻞ آن-ها، دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر، اﻫﺪاف، وﻇﺎﯾﻒ و اﺻﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺸﺎن در راهبری گروهی بنگاه ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه¬اﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﺻﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ راهبری گروهی بنگاه در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﺻﺤﯿﺢ اداره ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎﻧﮏ (اﻋﻢ از ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه، ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﻞ، ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ) درﺻﺪد اراﺋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ، اﺻﻮل و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﻫﮕﺬر ﺳﻼﻣﺖ درونﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ، ﺳﻼﻣﺖ و ﺛﺒﺎت ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی درونﺑﺎﻧﮑﯽ و اداره ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﺻﻮل ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

بررسی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻬﺎدی و ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺧﺼﻮص اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ، ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل و اﻟﮕﻮی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اداره ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن میدهد، ﻗﻮاﻋﺪ راهبری گروهی بنگاه در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار راهبری گروهی بنگاه ﺑﺎ ﺧﻸﻫﺎی ﺟﺪی روﺑﺮو اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻬﺎدی در اﻟﮕﻮی اداره آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺳﺘﻘﺮار راهبری گروهی بنگاه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت، ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮردی در ﺧﺼﻮص ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل و ارﮐﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ راهبری گروهی بنگاه ﻧﺸﺎن می دهد ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﺳﺎزوﮐﺎر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات راهبری گروهی بنگاه ﻧﺸﺎن می دهد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راهبری گروهی بنگاه اﻗﺪام ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺮرات اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ارﮐﺎن راهبری گروهی بنگاه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﺻﻮل راهبری گروهی بنگاه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل  ﻧﻤﻮده، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ، ﮐﺎرآﻣﺪی و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ راهبری گروهی بنگاه ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﺑُﻌﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ راهبری گروهی بنگاه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی-ﻧﻈﺎرﺗﯽ از اﺟﺮاﯾﯽ، ﻋﺪم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه از ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﻞ، ضعف اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﻧﺒﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی راهبری گروهی بنگاه روﺑﺮوﺳﺖ. ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی راهبری گروهی بنگاه ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻼحﺷﺪه ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اﺳﺘﻘﺮار راهبری گروهی بنگاه و ﻧﻈﺎم اداره ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﺿﺮورﯾﺎت اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

یکی از ضرورت های حیاتی و مهم فعلی در نظام بانکی ایران ، موضوع سالم سازی نقدینگی است. این موضوع با پیاده¬سازی سازوکارهای راهبری گروهی بنگاه تا حدی می¬تواند اصلاح شود. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﺳﺘﻘﺮار راهبری گروهی بنگاه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﻘﻮق ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﮐﮋﻣﻨﺸﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ذﯾﻨﻔﻌﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺑﯿﻦ ذﯾﻨﻔﻌﺎن، ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﺎمداران اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش راهبری گروهی بنگاه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎمداران را در اوﻟﻮﯾﺖ دوم و ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﭙﺮدهﮔﺬار ﻣﯽداﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﻈﺎم بانکی ﺑﺪون رﺑﺎ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺎع ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎمدار و ﺳﭙﺮدهﮔﺬار ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎرزﺗﺮ اﺳﺖ.

*غلامحسن تقی نتاج ملکشاه-محمدمهدی مومن زاده

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها

test