کتاب

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری در کتابی با عنوان «ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن» تألیف محمد مهدی مومن زاده و امین آذریان معرفی شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ این کتاب توسط انتشارات بورس منتشر شده و می تواند برای علاقه مندان به فعالیت های مسئولانه، مدیران شرکت‌ها، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه و دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد. اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﯿﻨﺶ ﻓﻌﺎﻻن ﻧﯿﮑﻮکاری و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری را ﺟﺬب و ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ کند.

در بخش‌هایی از این کتاب می خوانیم: وﻗﻒ، ﺧﯿﺮﯾﻪ، اﻧﻔﺎق و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری از ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﯿﺎ نیز رواج دارد و در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ. تأمین ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ، رﻓـﻊ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ، آب ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﺪرﺳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻮآوری ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ و تأمین ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و مسئولانه ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻏﺪﻏـﻪ ﺟﺪی ﺑﺮای دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.

از جمله روش های تأمین مالی فعالیت های مسئولانه و نیکوکارانه می توان به روش های تأمین منابع مالی همچون اوراق قرض الحسنه، اوراق وقف و یا صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری اشاره کرد. یکی از ظرفیت های نظام مالی که می تواند برای فعالیت های مسئولانه مورد توجه قرار گیرد، استفاده از صندوق های سرمایه گذاری است.

این نهادها، یکی از انواع واسطه‌های مالی هستند که با فروش واحد سرمایه‌گذاری (یونیت) خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن‌ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق بهادر بدهی، ابزارهای کوتاه‌مدت بازار پول و دارایی‌های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند. یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری است.

هدف از تشکیل این صندوق ها، جمع‌آوری وجوه از اشخاص نیکوکار و اختصاص آن‌ها به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم خرید سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع و سپس مطابق تصمیم سرمایه‌گذار، اختصاص تمام منافع حاصله به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامۀ صندوق یا اختصاص بخشی از منافع حاصله به سرمایه‌گذار و باقیماندۀ آن به امور نیکوکارانه است. هر شخص نیکوکار می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، به سه روش‌ در امور نیکوکارانه مشارکت داشته ‌باشد.

در روش اول، اصل و در نتیجه تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را به امور نیکوکارانه اختصاص دهد. در این صورت گواهی سرمایه‌گذاری به‌نام مدیر اجرایی صندوق صادرشده و به شخص نیکوکار مطابق رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، لوح تقدیری اعطاء می‌شود.

 در حالت دوم، تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود در صندوق را به امور نیکوکارانه اختصاص دهد. در این صورت گواهی سرمایه‌گذاری به‌نام شخص نیکوکار صادر می‌گردد و در روش سوم بخشی از منافع سرمایه‌گذاری خود در صندوق را (که سالانه بیش از حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سپرده در سیستم بانکی کشور نخواهد بود)، به خود اختصاص داده و در صورتی‌که سرمایه‌گذاری وی در صندوق منافعی بیشتر عاید نماید، مابقی منافع را به امور نیکوکارانه یادشده اختصاص می‌دهد. در این صورت نیز گواهی سرمایه‌گذاری به‌نام شخص نیکوکار صادر می‌شود.

 علاوه بر موارد بالا، شخص نیکوکار می‌تواند در هنگام ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، تمام یا بخشی از مبالغ مربوط به ابطال را به امور نیکوکارانۀ مندرج در امیدنامه اختصاص دهد. تجربه راه اندازی صندوق های نیکوکاری مختلف در بازار سرمایه کشور به منظور اهداف متنوعی مثل تأمین منابع لازم برای بیمه و درمان معلولان، اشتغال مددجویان بهزیستی، تأمین جهیزیه، حمایت از سالمندان، توسعه فعالیت های دانشگاهی و حمایت از جامعه ورزشی وجود دارد.

یادآور می شود؛ کتاب حاضر از طریق فروشگاه انتشارات بورس با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۶۴۸۱۹۲ و سایت انتشارات بورس به آدرس https://boursepub.ir/ قابل تهیه است.  

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =

پربازدیدترین

آخرین‌های فرهنگ سرمایه گذاری

test